Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Comunicació local en situació d'excepcionalitat per COVID-19 i reactivació

Suport en tasques de gabinet de premsa per fer front a la situació d'excepcionalitat al municipi com a conseqüència de la pandèmia per la COVID-19 per recolzar la comunicació pública local en situacions de crisi sanitària i informar de les mesures de reactivació econòmica, social i cultural implantades al municipi. El recurs inclou els àmbits propis d'un gabinet de premsa, com ara les eines digitals, la relació amb els mitjans de comunicació i les informacions o cartelleria informatives (bans, etc.).
S'entén com a situació d'excepcionalitat, tant les situacions sobrevingudes no previstes, com les que si poden ser anticipades dins del context de la pandèmia generada per la COVID-19. Assessorament adaptat a les necessitats d'ajuntaments d'entre 10.001 i 20.000 habitants, amb escassa estructura organitzativa i pocs recursos en matèria de comunicació pública local.
El suport es concreta en:
1.- Auditoria inicial de la comunicació en gabinet de premsa i propostes de millora.
2.- Banc d'hores per a l'assessorament en situacions d'excepcionalitat sobrevinguda vinculada a la COVID-19.
3.- Guia per a l'auditoria final i valoració de les accions realitzades.
Té l'objectiu d'acompanyar als ajuntaments per tal que incorporin i consolidin eines i metodologies per garantir bones pràctiques en la comunicació pública local vinculades a la COVID-19 i les mesures de reactivació, avançant cap a la plena autonomia i eficiència en benefici de la població. La finalitat del recurs és facilitar la transparència, el bon govern i l'accés a la informació de la ciutadania.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 10.001 i 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Població del municipi. Es prioritzaran els municipis amb menor població
S'atorga una puntuació inversament proporcional a la població del municipi, de manera que un municipi amb 20.000 habitats obtindria 0 punts i un municipi amb 10.000 habitants obtindria 60 punts.
60
Impuls de mesures per pal·liar els efectes de la crisi sanitària i de reactivació econòmica
- Mesures adreçades a persones i famílies per fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19 [15 punts].
- Mesures adreçades a empreses, pimes, professionals i autònoms per fer front a la crisi ocasionada per la COVID-19 [15 punts].
- Altres mesures previstes i/o adoptades (pel municipi o amb el suport d'altres administracions públiques). Es valoraran les dades a data 31 de desembre de 2020. [10 punts].
40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-197, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-197-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Disposar de personal municipal amb dedicació a la comunicació local (almenys 12 hores setmanals), degudament justificat.
Els ajuntaments que rebin aquest recurs no el podran tornar a demanar els anys successius.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya; Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Premsa, Publicit.i Xarxes Soc.

Tel. 934 022 104
comunicaciolocal@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21054