Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació

Ciutats educadores: ecosistemes educatius locals

Elaboració de plans i projectes per a la gestió de la política educativa local i treballs i accions sobre recursos i mecanismes de governança educativa en connexió amb agents locals:
1) Plans locals i projectes educatius de territori, poble o ciutat
2) Consells escolars i grups motors
3) Plans i consells locals d'infància i adolescència
4) Projectes de connexió d'espais i temps educatius (extraescolars, temps d'estiu, lleure, entorn escola família).

Les actuacions d'aquest recurs gaudeixen d'accés addicional a una comunitat de pràctica i intercanvi.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació i viabilitat tècnica
- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [20 punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant: [20 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [20 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts entre els possibles: 0 punts, no adequat; 10 punts, adequació suficient; 15 punts, adequació notable; 20 punts, adequació excel·lent.
60
Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial
Valoració en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins la mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis d'Educació dins el mateix territori. Per acada situació, s'obtenen diferents punts entre els possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions; 20 punts, sol·licitud necessària/derivada d'altres actuacions.
20
Factors d'equitat i característiques socioeducatives
- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua d'equitat, major proporció de punts s'obté.
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-097, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-097-21.pdf
Altres condicions: Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La realització d'aquests suports pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que els resultats de l'actuació s'han posat en coneixement del Consell Escolar i/o que s'han adoptat determinats acords per part d'aquest.
- La realització d'aquests suports pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que els resultats de l'actuació s'han posat en coneixement del Ple i/o que s'han adoptat determinats acords per part d'aquest.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
  • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya diu a l'art. 84.2.k que els Governs Locals tenen competència per a la "promoció d'activitats de lleure" (en el mateix sentit, l'art.25.2. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; i l'art.66.3.n del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril). En l'àmbit sectorial educatiu, la Llei 12/2009 d'Educació de Catalunya, a l'art.2.3, estableix que la participació de la comunitat educativa és un dels principis rectors del sistema educatiu; a l'art.40.1, reconeix la competència dels municipis per elaborar, en col·laboració amb els centres educatius, plans o programes sòcio-educatius que afavoreixin la major integració possible dels objectius educatius i socials en l'entorn social així com una major coordinació dels recursos; a l'art 159.3, fixa la competència dels municipis per participar en l'establiment de mesures que permetin als centres portar a terme activitats extraescolars promogudes per l'Administració educativa així com dur a terme la coordinació d'aquestes activitats. També els faculta per fomentar la implicació dels agents territorials i socials en el compromís educatiu de tota la societat i els atorga competència, tant per participar en la promoció i en l'aplicació de programes adreçats a alumnes de famílies d'immigrants i transeünts, com per l'establiment de fórmules de col·laboració amb les associacions de famílies amb la finalitat d'estimular i recolzar el seu compromís. En un altre context, a l'art. 173 els reconeix la competència per constituir consells municipals que funcionin com a òrgans de consulta i de participació. La Llei 3/1991, de 18 de març, de persones adultes, els estableix a l'art.20.1 l'obligació d'elaborar plans locals de formació. La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitat en la infància i l'adolescència (art.27) els imposa l'obligació de crear consells de participació territorial per afavorir la convivència i la integració cultural en l'àmbit veïnal i local dels joves i dels infants.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21051