Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Cicle de passejades per a la gent gran

Suport econòmic per la dinamització de l'activitat física dirigida a la gent gran a través de l'organització de passejades en grup, de marxa nòrdica o tradicionals. En aquest context, a la vegada que les persones usuàries practiquen exercici de manera adaptada a les seves possibilitats, es consolida l'hàbit de caminar amb la tècnica correcta, s'afavoreixen les relacions interpersonals i de grup i es donen a conèixer diferents indrets de la província.

Com a activitat complementària a l'atorgament del corresponent ajut, aquells municipis amb necessitat de formació inicial en marxa nòrdica (prioritàriament municipis en intercanvis) podran escollir a la sol·licitud la opció de realitzar un taller tècnic (organitzat per la Diputació de Barcelona) que ajudi a les persones que el realitzin, a assimilar la tècnica suficient per poder fer un bon ús dels bastons de marxa nòrdica i, conseqüentment, gaudir dels beneficis que aquesta pràctica aporta a la gent gran. Per realitzar el taller caldrà la participació d'un mínim de 15 a un màxim de 52 persones (caldrà indicar quants d'aquests participants s'haurien d'iniciar en marxa nòrdica i quants n'han fet amb anterioritat) i la disponibilitat d'un espai ampli i sense obstacles per realitzar el taller, preferiblement un camp de futbol. L'activitat es desenvoluparà durant l'últim trimestre de l'any de la concessió. Els municipis interessats ho hauran de fer constar a la sol·licitud. Es prioritzaran els municipis de continuïtat que l'exercici anterior feien la modalitat tradicional i com a segon criteri, els municipis amb un grup d'usuaris amb un nivell tècnic menor.

Més informació a: www.diba.cat/esports/suport-economic

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Continuïtat en el projecte.
Es valorarà positivament haver participat anteriorment en el cicle de passejades per a la gent gran o bé haver estat objecte d'ajut per primera vegada en la convocatòria de l'any anterior.
50
Grau de viabilitat tècnica de la incorporació al projecte (municipis de nova incorporació) o grau de bona gestió de l'actuació en l'edició anterior (municipis de continuïtat).
- Municipis de nova incorporació: fins a 20 punts en termes d'implicació municipal en el projecte tant a nivell de personal com a nivell de transversalitat i fins a 30 punts en termes de participants, tant a nivell de nombre de potencials usuaris com de quantitat de grups o sistemes de detecció d'usuaris.
- Municipis de continuïtat: fins a 50 punts en termes de reclamacions realitzades als darrers fulls d'avaluació o, en cas d'ens locals que el 2020 van ser objecte d'atorgament per primera vegada, en termes de compliment de les obligacions derivades de la convocatòria 2020.
50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-112, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-112-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ens local s'ha de comprometre a disposar d'un referent de gestió del projecte i a aportar dos monitors que acompanyin els grups durant la passejada.
- Si no heu participat mai en aquest recurs, us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres abans de fer la sol·licitud: o.act.esport@diba.cat
Els municipis que es van identificar com a municipis de nova incorporació en el Catàleg anterior a l'any de la convocatòria i se'ls va atorgat l'ajut, se'ls considerarà de continuïtat a efectes de valoració (en la mesura que no es va dur a terme l'activitat per efecte de la COVID-19) però de nova incorporació a efectes d'atorgament (en la mesura que aquests ens locals ja han assumit en gran mesura els compromisos derivats de formar part del cicle de passejades).

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4. A excepció de: Despeses de càtering.

En cas de rebre ajut per a l'adquisició de bastons de marxa nòrdica, si l'ens local fa servir el formulari simplificat de justificació de despeses, haurà d'adjuntar la factura acreditativa de la compra.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: Les activitats objecte de suport hauran de garantir el compliment de les directrius emeses per les administracions competents per a la minorització i la prevenció del risc de contagi per la COVID-19. En fase de justificació, caldrà adjuntar un informe signat pel secretari/a de l'ajuntament que certifiqui que s'ha implantat el corresponent pla o protocol. En qualsevol moment, podrà ser requerida la presentació del protocol o pla específic.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21047