Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Certificació d'accions formatives organitzades pels ens locals de la demarcació de Barcelona

Homologació i certificació d'aquelles accions formatives organitzades i gestionades pels diferents ens locals i que van adreçades als seus empleats públics. El procés inclou:
- Introducció de la informació en l'aplicació Gestforma.
- Expedició de la certificació de l'acció formativa.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Les accions formatives a certificar han d'anar adreçades a empleats públics de l'ens demandant
La sol·licitud i la documentació requerida hauran de ser lliurades tres mesos abans de la realització de l'acció formativa
En el cas del ens locals no adherits al Pla agrupat de formació de la Diputació de Barcelona, caldrà que, amb caràcter previ, hagin sol·licitat el recurs "Suport puntual en matèria de formació"
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-175, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-175-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Cada sol·licitud de certificació haurà d'anar referida a una única acció formativa (i consegüents edicions).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció públic; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció Serveis de Formació

Tel. 934 049 300
ds.formacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21045