Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la infraestructura verda local i l'ODS15

Elaboració d'un informe dirigit a aquells ens locals que vulguin millorar la qualitat dels serveis ecosistèmics dels espais lliures del seu territori, sigui en conjunt o d'un indret concret, tenint en compte els criteris d'implantació d'una infraestructura verda local i els que marca l'ODS 15. L'informe parteix d'un anàlisi exhaustiu de la zona, a partir d'informació inclosa al Sistema d'Informació Territorial de la Xarxa d'Espais Lliures de la província de Barcelona (www.sitxell.eu) i de treball de camp, i incorpora propostes de planificació i gestió molt útils per a processos de planificació urbanística i per a promoure projectes de conservació, restauració i millora del patrimoni natural.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de formalització del procés de planificació urbanística o sectorial
S'ha sol·licitat un ajut per a aquest procés de planificació urbanística al Servei d'Urbanisme de la Diputació: [30 punts]
S'ha iniciat i formalitzat oficialment el procés de planificació urbanística o sectorial: [25 punts]
S'ha iniciat o es preveu formalitzar el procés de planificació urbanística o sectorial en 1 any com a màxim: [15 punts]
No es preveu iniciar un procés de planificació urbanística o sectorial en el proper any: [0 punts]
30
Valor de conservació de la biodiversitat de l'àmbit territorial objecte d'anàlisi
Alt: l'espai conté valors superiors a 0,6 de biodiversitat singular o algun hàbitat amb un valor botànic d'interès igual o superior a 6 [30 punts]
Mitjà: l'espai conté valors màxims entre 0,4 i 0,6 de biodiversitat singular en un 45% o més de la superfície [15 punts]
Baix: l'espai no compleix cap de les condicions anteriors [0 punts]
30
Valor estratègic per a la xarxa d'espais naturals protegits de l'àmbit territorial objecte d'anàlisi
Alt: la zona conté (total o parcialment) un espai natural protegit [15 punts]
Mitjà: la zona es troba contigua a municipis que tenen espais naturals protegits [7,5 punts]
Baix: la zona no compleix cap de les condicions anteriors [0 punts]
15
Tram de població de l'ens local
Menys de 1.000 habitants: [15 punts]
Entre 1.000 i 5.000 habitants: [7,5 punts]
Més de 5.000 habitants: [0 punts]
15
Grau de disponibilitat tècnica per a realitzar la recollida d'informació
Alt: Disponibilitat de més de 15 hores d'acompanyament expert [10 punts]
Mitjà: Disponibilitat d'entre 5 i 15 hores d'acompanyament expert [5 punts]
Baix: Disponibilitat d'entre 0 i 5 hores d'acompanyament expert [0 punts]
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-133, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-133-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial

Tel. 934 022 896
ot.territorial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21024