Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Alineament de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

S'ofereix assessorament i acompanyament tècnic per a l'alineament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb l'estratègia de l'ens, per tal d'orientar les polítiques públiques locals a la consecució de l'Agenda 2030 i per a la promoció de la gestió pública responsable. Les possibles actuacions són:
- Elaboració d'una diagnosi de les polítiques i estratègies locals per al desenvolupament sostenible que posi de relleu la contribució de l'ens local a l'assoliment dels ODS.
- Localització dels ODS i alineament del Pla d'Actuació Municipal amb l'Agenda 2030.
- Elaboració de l'Agenda 2030 local.
- Disseny del mecanisme de seguiment i avaluació del grau d'alineament amb l'Agenda 2030.

Les actuacions esmentades són independents però corresponen a diferents fases de la implementació de l'Agenda 2030 en un territori, que s'han d'anar desenvolupant progressivament. Això implica que, en funció de les necessitats i demandes de cada ens local, es poden prestar de forma independent o bé agrupada en una sola intervenció (en funció de la disponibilitat de recursos i temps de l'ens local).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció planificació, execució i claredat expositiva
- Es valorarà l'adequació de les necessitats de l'ens local a la tipologia de recurs sol·licitada i al calendari d'execució: [20 punts].
Execució i claredat expositiva:
- Es valorarà el grau de detall i la coherència de l'actuació sol·licitada respecte les necessitats expressades i els resultats esperats: [20 punts].
40
Grau de dotació i organització per a garantir la viabilitat de l'actuació
- Coordinació del projecte: Existència d'estructura i coordinació tècnica del projecte: [20 punts].
- Equip de treball: Caràcter transversal, amb la implicació de les àrees que tenen un paper clau en l'assoliment de l'Agenda 2030: [10 punts].
- Existència de mecanismes de treball transversal, comissions interdepartamentals, etc, ja instaurades a l'ens que podrien utilitzar-se en el marc del projecte: [5 punts]. - Explicitació de les accions de comunicació i difusió que es duran a terme per a garantir que es conegui l'impuls del nou projecte a nivell intern (i extern a la ciutadania si correspon): [5 punts].
40
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- Grau d'implicació de l'equip de govern/directiu en l'impuls del projecte: [10 punts].
- Experiències prèvies en matèria de gestió responsable i sostenibilitat: [5 punts].
- Explicitació dels mecanismes de seguiment del projecte, durant i després de la col·laboració amb la Diputació de Barcelona : [5 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-201, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-201-21.pdf
Qualsevol altra documentació que aporti informació complementària per a la valoració de la sol·licitud.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: No haver sol·licitat, per al mateix període, el recurs "Finançament per a projectes singulars d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODS"

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 30/04/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21021