Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Territori i parcs naturals

Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana

Suport econòmic per a l'execució d'actuacions que han d'estar incloses en plans o estudis de mobilitat urbana municipal. Aquestes actuacions han de ser en xarxa viària de titularitat municipal. Amb caràcter orientatiu i no limitatiu, les actuacions poden ser de millora dels itineraris de vianants, xarxa per a ciclistes, camins escolars, regulació de l'aparcament, implantació de zones 30 i pacificació de trànsit o millores del sistema de transport públic.

Amb caràcter general, se subvencionaran actuacions de millora de la infraestructura i seran elegibles projectes amb un termini d'execució de fins a 4 mesos i una inversió superior a 50.000 euros i inferior a 250.000 euros (IVA inclòs). Per poder sol·licitar l'ajut l'any 2021, és un requisit tenir el projecte constructiu aprovat inicialment. Per poder sol·licitar l'ajut l'any 2022 i següents, es requerirà haver aprovat l'inici de l'expedient de contractació de les obres.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Població
- Menys de 5.000 habitants: [30 punts].
- De 5.000 a 10.000 habitants: [20 punts].
- De 10.000 a 20.000 habitants: [10 punts].
- Més de 20.000 habitants: [5 punts].
30
Valoració de l'impacte de l'actuació sobre el canvi modal de la mobilitat municipal
- Si l'actuació inclou mesures "push and pull": [30 punts].- Si inclou només mesures push o pull: [15 punts].- Si no inclou cap de les dues (Push or Pull): [0 punts]- Nota: "push" equival a mesures per desincentivar l'ús del vehicle privat; "pull" equival a mesures d'incentivació de la mobilitat sostenible.
30
Projecte constructiu aprovat definitivament 20
Inclusió de l'actuació en un estudi o pla de mobilitat urbana dirigit per la Diputació de Barcelona 10
Haver demanat ajut econòmic d'actuacions de plans i estudis de mobilitat urbana els 2 anys anteriors i no haver estat concedit 10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-169, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-169-21.pdf
L'ens ha de facilitar la fitxa del pla o estudi de mobilitat que inclou l'actuació sol·licitada. El projecte constructiu i el document que acrediti la seva aprovació inicial.
Nombre màxim de sol·licituds: Només es podrà fer una sol·licitud per ens.
Altres condicions: Se subvencionaran actuacions de millora de la infraestructura. Seran elegibles projectes amb un termini d'execució de fins a 4 mesos i una inversió superior a 50.000 euros i inferior a 250.000 euros (IVA inclòs).

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Per projectes amb import entre 50.000 i 100.000 euros (IVA inclòs), la Diputació aportarà el 50% del pressupost del projecte. Perprojectes amb import superior als 100.000 euros (IVA inclòs), l'aportació de la Diputació és fixa de 50.000 euros (IVA inclòs). Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 6.
Import màxim d'ajut: 50.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució diferida: 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació: voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 31/03/2023
Altres condicions d'execució i justificació: Es considera condició indispensable per a la justificació de la despesa la presentació d'una fotografia de l'obra acabada.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Acord de govern GOV/127/2014, pel qual s'aprova el Pla de millora de la qualitat de l'aire; Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat; Decret 344/2006, de 19 de setembre, d'avaluació de mobilitat generada; Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Tel. 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21012