Fitxa del recurs

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública
Salut pública

Activitats d'educació per a la salut

Activitats educatives (tallers i xerrades) dirigides a millorar la salut de les persones a través de la promoció d'hàbits saludables, que s'engloben en cinc àmbits temàtics: Alimentació saludable, sexualitat sana, benestar emocional, prevenció addiccions, cura del cos i autoprotecció.

El detall de cadascuna de les activitats es recollirà al Catàleg d'activitats d'educació per a la salut que s'elaborarà per cada anualitat.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Designar un referent per interlocutar entre l'entitat prestadora i el destinatari final
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ajuntament.
Altres condicions: - Els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants només són destinataris de les activitats d'autoprotecció.
- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La prestació d'aquest recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- La tipologia i nombre d'activitats que es realitzaran cada anualitat es pactaran amb l'ajuntament durant l'últim trimestre de l'any anterior al de la realització de les activitats.
- Les activitats seran gratuïtes per als ajuntaments, però en el cas que una activitat no es pugui desenvolupar (manca inscrits o anul·lació anticipada per a qualsevol motiu), l'ajuntament haurà de comunicar aquest fet tant a l'entitat encarregada de fer l'activitat com al Servei de Salut Pública, amb 7 dies d'antelació de la data en què estava programada. En cas contrari serà l'Ajuntament qui haurà d'assumir el cost de l'activitat.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 31/12/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21009