Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Activitats de la Xarxa de Museus Locals

Suport a les activitats dels museus locals adherits a la Xarxa de Museus Locals (XML), amb l'impuls de projectes de cooperació entre museus adherits i de projectes únics i innovadors.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'innovació, viabilitat i adequació tècnica de l'actuació
Valoració del nivell de desenvolupament de la proposta d'innovació:
- sense proposta: [0 punts].
- proposta poc desenvolupada: [5 punts].
- proposta bastant desenvolupada: [10 punts].
- bon desenvolupament de la proposta: [15 punts].

Valoració de la viabilitat:
- poc viable: [0 punts].
- projecte viable: [5 punts].

Valoració de l'adequació tècnica:
- poc adequada: [0 punts].
- bastant adequada: [3 punts].
- molt adequada: [5 punts].
25
Grau d'aprofitament i col·laboració amb ens adherits a la Xarxa de Museus Locals d'altres municipis
- Amb més de 2 ens adherits a la XML: [20 punts].
- Amb 2 ens adherits a la XML: [15 punts].
- Amb 1 ens adherit a la XML: [10 punts].
20
Presentació d'un únic projecte 20
Es prioritzaran els municipis de fins a 50.000 habitants
- Propostes de municipis de menys de 50.000 habitants: [20 punts].
- Propostes de municipis amb població igual o superior a 50.000 habitants: [0 punts].
20
Grau de dotació i organització de recursos econòmics per garantir la viabilitat de l'actuació
- Subvenció sol·licitada inferior al 20% del total del projecte: [15 punts].
- Subvenció sol·licitada entre el 20% i el 30 % del total del projecte: [10 punts].
- Subvenció sol·licitada entre el 31% i el 40 % del total del projecte: [5 punts].
- Subvenció sol·licitada superior al 40% del total del projecte: [0 punts].
15
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-070, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-070-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML) amb conveni vigent en el moment de presentar la sol·licitud. En cas que l'adhesió a la XML l'hagi formalitzat un ens instrumental, la sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.
Altres condicions: - Caldrà haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural el darrer qüestionari disponible del Cercle de comparació intermunicipal dels museus locals.
- Per a activitats que es realitzin conjuntament caldrà presentar un únic justificant signat per tots els museus que participen, així com el pressupost propi de l'activitat conjunta.
- Els municipis de fins a 50.000 habitants poden sol·licitar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de l'ajut sol·licitat.
- No seran despeses elegibles les relatives amb el manteniment i funcionament ordinari del museu.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: Els municipis de més de 50.000 habitants.
Capítol 2.
Capítol 4.

- Els municipis de fins a 50.000 habitants poden justificar per capítol 1 un màxim del 25% de l'import de l'ajut atorgat.
- No seran despeses elegibles les relatives al manteniment i funcionament ordinari del museu.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-006-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
  • Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21006