Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Sostenibilitat social

Accions de millora contínua als serveis socials bàsics

Suport tècnic i acompanyament a la implementació d'accions de millora contínua als serveis socials bàsics. Poden fer referència tant al servei bàsic d'atenció social com al Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD).
Accions:
1. Suport a la millora de la qualitat del Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD). Inclou assessoraments per avançar en un model de provisió centrat en la persona i la seva autonomia, des de l'acollida, el contracte assistencial i la prestació del servei fins a la finalització del servei.
2. Suport a la confecció de la cartera de serveis socials bàsics (SSB). Inclou la identificació, documentació, anàlisi i comunicació del conjunt de serveis que s'ofereixen a la ciutadania.

Els objectius del recurs són:
- Aportar coneixement i models d'actuació en els àmbits d'actuació proposats.
- Establir una metodologia de treball per a la millora contínua de l'organització.
- Millorar l'eficàcia i l'eficiència en la prestació del servei amb equitat per a la ciutadania.

Les sessions i activitats es realitzaran de forma presencial o telemàtica segons la proposta metodològica específica i/o el que assenyalin els protocols preventius de salut en cada moment

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'actuació
- Existència d'una figura que assumeixi la coordinació/ direcció de l'acció de millora
- Existència d'un/a professional amb dedicació per a l'elaboració del projecte
- Existència d'un/a professional amb dedicació per al seguiment del projecte.

En cas de disposar dels 3 criteris: [50 punts]
2 criteris: [20 punts]
1 criteri: [10 punts]
0 punts si no acompleix cap dels 3
50
Existència d'antecedents
-Existència d'antecedents de suport rebut o de recursos atorgats en anys anteriors:
No han rebut cap suport dins els 3 anys anteriors o més [25 punts]
No han rebut cap suport dins els 2 anys anteriors: [15 punts]
No han rebut cap suport dins l'any anterior: [5 punts]
25
Nombre d'habitants de l'ens amb preferència als de major població
- De 20.000 habitants o més: [25 punts].
- De 15.001 a 19.999 habitants: [15 punts].
- De 5.001 a 14.999 habitants: [10 punts].
25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-017, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-017-21.pdf
Resum de treballs o documentació interna, si s'en disposa, relacionada amb: Diagnosi d'organització de serveis socials bàsics o del servei d'ajuda domiciliària / Manual de gestió de processos desl serveis socials bàsics i/o del servei d'ajuda domiciliària/ Pla de serveis socials. (Només en el cas que no s'hagin realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona).
Nombre màxim de sol·licituds: Una entre els recursos tècnics del Servei Acció Social excloent: Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SAD: TASSAD i Espais d'intercanvi de plans locals d'acció comunitària inclusiva.
Altres condicions: - L'acció "Suport a la millora de la qualitat del servei d'ajuda domiciliària" s'adreça exclusivament a les àrees bàsiques de serveis socials.
- En el cas de la cartera de serveis cal disposar d'una diagnosi organitzativa o mapa de processos dels serveis socials bàsics.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 prorrogat per Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: 01/02/2021 a 04/03/2021
2022: Pendent
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.suportssb@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
21002