Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Reforç extraordinari de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

Suport econòmic extraordinari a les actuacions desenvolupades per les oficines tècniques laborals (OTL) dels ens locals adherits al vigent Protocol general de la Xarxa OTL amb l'objectiu de donar resposta a l'increment de la demanda d'orientació i d'acompanyament a la inserció laboral o bé a la millora de l'ocupabilitat de persones amb diagnòstic acreditat de trastorn de salut mental, per l'impacte de la pandèmia de la COVID-19 al mercat de treball.

Aquest fons permetrà ampliar les plantilles tècniques de les OTL per assegurar la prestació del servei davant del possible increment de persones amb un trastorn de salut mental en situació d'atur a conseqüència de la crisi econòmica i del mercat de treball generada per la COVID-19. Aquest recurs econòmic garantirà que es minimitzin o bé s'evitin les possibles llistes d'espera que es puguin generar.

El suport econòmic es calcula a partir de les variables següents:

- Volum d'activitat (60%): minuts d'actuacions amb persones ateses en una OTL al 2019 (font: Plataforma Telemàtica Xaloc).
- Densitat poblacional (10%): població potencialment activa amb prevalença de trastorn de salut mental coberta per una OTL dividida per l'àrea d'influència d'aquell dispositiu, en quilòmetres quadrats (font: Plataforma Telemàtica Xaloc i INE).
- Dinamisme de l'OTL (10%): nombre de persones ateses donades d'alta a l'OTL al 2019 dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc).
- Nivells d'inserció (10%): nombre de persones ateses en una OTL que han trobat feina a l'any 2019 dividit pel nombre de persones ateses en aquell dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc).
- Inserció a l'empresa ordinària (10%): nombre d'insercions a l'empresa ordinària de l'OTL a l'any 2019 dividit pel nombre d'insercions d'aquell dispositiu en el mateix període (font: Plataforma Telemàtica Xaloc).


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-20, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-002-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.
Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles:
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-029, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Període d'execució i justificació: Execució pluriennal: 01/03/2020 a 31/12/2021
Primera justificació voluntària fins 15/11/2020
Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021
Justificació final 02/01/2022 a 30/04/2022

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 2 dies hàbils des de la seva formulació.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 2 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20377