Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Abordatge integral de les violències masclistes

Suport econòmic a través de la modalitat de fons de prestació adreçat als ens locals que desenvolupin projectes, programes i serveis d'atenció a les violències masclistes en totes les seves fases: prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació.

En l'actual context condicionat pels efectes de la COVID-19, es proporciona un reforç per a la contractació de professionals en l'àmbit de les violències masclistes (agents igualitaris de proximitat, servei professional de suport a fills i filles de dones que pateixen violències masclistes, atenció jurídica i psicològica a les treballadores de l'àmbit de les cures, suport a l'ocupabilitat de les dones amb múltiples situacions de vulnerabilitat, etc), així com la continuïtat dels programes de sensibilització i prevenció d'aquest àmbit.

Entre d'altres, l'objecte de les actuacions susceptibles de finançament són:
- Ampliar la cobertura i acompanyament adequat per donar suport psicològic a dones que estan vivint situacions de violències masclistes i a les seves filles i fills.
- Oferir hores del servei d'atenció psicològic a filles i fills en situació de violències masclistes.
- Ampliar la cobertura i acompanyament adequat per donar suport jurídic a dones que estan vivint situacions de violències masclistes.
- Atendre i acompanyar en situacions d'urgència i fer front a les despeses ocasionades pels serveis residencials d'acolliment per a dones que viuen situacions de violències masclistes i per a les seves filles i fills.
- Fer front a altres despeses extraordinàries no contemplades com a despeses ordinàries dels serveis d'informació i atenció a les dones en casos de violència masclista.
- Creació i/o desenvolupament d'una campanya de sensibilització amb material específic per al bon tracte i reconeixement de drets a cuidadores i regularització en condicions del sector.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-20, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-002-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-053, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-053-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 14/03/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 30/04/2021
Altres condicions d'execució i justificació: Import mínim de concessió: 3.000 euros

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20372