Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Serveis bàsics d'atenció social

Targeta Moneder d'Impacte Social

Amb aquest programa es pretén facilitar a aquelles persones usuàries dels serveis socials municipals que rebin ajuts econòmics d'alimentació, l'accés a l'alimentació fresca i altres productes de necessitats bàsiques (higiene personal, bolquers, etc.). Mitjançant la targeta moneder també es pot accedir al pagament de les despeses de farmàcia, òptica i material escolar.
La finalitat principal és dotar d'una nova modalitat de pagament dels ajuts descrits, d'una forma més racional i eficient dins el circuit actual de suport a les persones usuàries de serveis socials.
Aquesta targeta moneder és una targeta de prepagament amb un valor monetari definit pels serveis socials bàsics dels ens locals de la demarcació de Barcelona que evita l'estigmatització del beneficiari al poder escollir una gran diversitat d'aliments i productes de necessitat bàsica.
El programa contempla suport als professionals dels serveis socials municipals per la seva implementació des de la perspectiva del treball municipal i d'acompanyament tècnic.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
Disposar de consignació pressupostària per a ajuts socials d'urgència alimentària i productes de primera necessitat

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: La presentació de la sol·licitud implica:
1. Que es compromet a subscriure amb Money ToPay el Contracte d'emissió de Targetes Prepagament que CaixaBank li facilitarà,
2. Que disposa de consignació pressupostària per a ajuts socials d'urgència alimentària i productes de primera necessitat i que desitja posar-los a l'abast de les persones beneficiàries mitjançant aquest programa.
3. Cal que indiqueu a les observacions: Codi d'oficina de la Caixa, Adreça, CP i Localitat de l'oficina de la Caixa.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Normativa aplicable:

  • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Oferta Benestar Social 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20323