Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i famílies cuidadores

Grup de treball contra els maltractaments a les persones grans

Es tracta d'un grup estable de professionals municipals que intervenen en possibles casos de maltractaments. Té l'objectiu d'afavorir l'intercanvi d'experiències, l'aprenentatge mutu i la millora de la capacitació professional, per tal de garantir la qualitat de les intervencions tècniques.
Al llarg de les sessions de treball es tracten diferents temàtiques relacionades amb l'abordatge dels maltractaments en funció dels interessos detectats i expressats per les persones que hi participen.
Els ens locals que formem part del grup:
1. Participen en sessions periòdiques de treball (5 a l'any)
2. Tenen accés a un servei d'assessoria jurídica per a casos de maltractaments complexos
3. Poden sol.licitar xerrades de sensibilització sobre els drets de les persones grans en el territori.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
La persona professional que assisteixi al grup ha d'haver realitzat una formació prèvia sobre maltractaments a les persones grans (mòdul bàsic)

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens.
Altres condicions: - En el cas dels ens supramunicipals, cal especificar la relació nominal dels ens beneficiaris a l'apartat d'observacions de la sol·licitud.
- També s'ha d'especificar el nom i contacte de la persona professional que assistirà al grup i si té la formació bàsica sobre maltractaments a les persones grans

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Normativa aplicable:

  • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades de caràcter personal.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Oferta Benestar Social 2020
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Gestió relacional

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20320