Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Informes econòmics i financers

Es tracta d'una actuació, amb tècniques d'auditoria, sobre el darrer exercici liquidat, orientada a conèixer la situació econòmica i financera real de l'ens local, més enllà del que figura en els estats comptables aprovats.
Per poder acceptar la petició, caldrà adjuntar l'informe de la intervenció de la liquidació de l'exercici a tractar. En cas que d'aquest informe no es dedueixi la necessitat de l'actuació, caldrà un informe addicional del titular de la intervenció de l'entitat sol·licitant motivant la petició.
L'estudi està orientat, més que a buscar responsabilitats pels fets analitzats, a facilitar la implantació de les mesures de millora tant en l'aspecte econòmic i financer com en l'aspecte de control i tramitació de la gestió econòmica.
En qualsevol cas, l'abast de l'actuació sempre es limita al darrer exercici liquidat i no inclou els ens dependents.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Només un estudi per legislatura
Cal haver liquidat l'exercici 2018 per efectuar l'actuació

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: A la petició caldrà adjuntar l'informe de l'interventor que acompanya la aprovació de liquidació de l'exercici base de la convocatòria. Cas de no deduir-se d'aquest informe la necessitat de l'actuació, caldrà acompanyar-lo, a més, d'un escrit signat pel titular de la intervenció motivant la necessitat de l'actuació sol·licitada.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - Quan per raons tècniques no sigui possible iniciar l'actuació dins de la vigència de la convocatòria, podrà ser ajornada a la convocatòria següent.
- Quan una petició no s'hagi pogut atendre durant dos exercicis consecutius per no disposar-se del tancament a 30 de setembre, la petició restarà anul·lada d'ofici.
- Aquesta actuació requereix d'una col·laboració per part de l'entitat sol·licitant per poder ser desenvolupada. Un cop aprovada, i havent transcorreguts 9 mesos sense que hagi estat possible la seva realització, la Diputació de Barcelona anul·larà l'actuació si es considera que el nivell de col·laboració de l'entitat sol·licitant no és l'adequat.

Normativa aplicable:

  • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL).
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis (municipis de fins a 20.000 habitants).
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria econòmica exercici 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera

Tel. 934 022 262
s.assistenciaef@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20318