Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Consultes jurídiques

És un servei d'assessorament jurídic ràpid consistent en l'atenció telefònica de consultes puntuals, relacionades amb qualsevol de les competències que exerceixen els ens locals, a les quals es dona resposta immediata, o quasi immediata, pel mateix canal.

S'atenen totes les consultes que no estiguin relacionades amb l'àmbit de recursos humans, excepció feta d'aquelles que afectin als membres electes i als funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

L'horari d'atenció és de matí i tarda tots els dies laborables. Telèfon 934 022 205.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Només s'atendran consultes telefòniques

Normativa aplicable:

  • Reglament sobre l'assistència jurídica, econòmica i tècnica de la Diputació de Barcelona.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Tots els trams.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2020
Canal: Correu electrònic
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Assistència Jurídica Local

Tel. 934 022 205
s.assistenciajl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20300