Fitxa del recurs

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana
Urbanisme i habitatge

Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge

Espai d'interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d'experiències entre els municipis i altres estructures locals que presten serveis locals d'habitatge (o que tenen voluntat de prestar-los en un futur).

El recurs inclou l'accés a la comunitat de pràctica "Comunitat d'Habitatge" de la Diputació de Barcelona i als productes informatius, formatius i relacionals que es promoguin des de la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Desenvolupar polítiques i serveis vinculats a l'habitatge o amb voluntat de desenvolupar-los en un futur, i especificar-los
Identificar les persones de referència a nivell polític i tècnic
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-161, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-161-20.pdf
Certificació de l'acord formal que acrediti l'aprovació pel Ple o per la Junta de Govern Local de la voluntat d'adhesió a la XSLH.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • LLei 18/2007 de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, amb les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20286