Fitxa del recurs

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública
Salut pública

Vigilància i control d'establiments alimentaris

Control de les condicions higièniques i sanitàries dels establiments alimentaris de competència municipal (comerç minorista i restauració), a càrrec de personal del Servei de Salut Pública que es desplaça per dur-lo a terme.
Els sectors i el nombre d'establiments que s'han de visitar s'acordaran amb l'ajuntament, segons l'avaluació de les actuacions efectuades en anys anteriors, la valoració dels riscos sanitaris i la disponibilitat del servei.
L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats del consum d'aliments.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Requisits de concessió:
Designació d'un referent per les gestions derivades d'aquest suport
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Cens dels establiments minoristes d'alimentació i restauració del municipi, fent constar com a mínim: el nom de l'establiment, l'activitat principal i l'adreça.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La prestació d'aquest recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- La periodicitat de les visites de vigilància i control es fixarà en funció del risc dels establiments alimentaris, i d'acord amb l'ajuntament.
- En cas que l'ajuntament no executi les actuacions necessàries per instar els titulars dels establiments visitats a corregir les deficiències detectades d'acord amb les indicacions de l'informe tècnic emès per la Diputació, es suspendrà el suport, prèvia comunicació a l'ajuntament, fins que aquest realitzi les mencionades actuacions.

El 100% dels treballs s'han de lliurar en un termini màxim de 1 mesos en municipis amb menys de 20 visites de vigilància i control, i en un termini màxim de 3 mesos en municipis amb 20 o més visites de vigilància i control, des de la realització de l'objecte de l'assistència.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 1 mesos en municipis amb menys de 20 visites de vigilància i control, o de 3 mesos en municipis amb 20 o més visites de vigilància i control, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20285