Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Joventut

Tallers d'emancipació

Realització de dues tipologies de tallers, amb una durada no superior a les 2 hores, per a grups de màxim 25 persones:
- Taller, per a joves i/o professionals, per afavorir l'esperit emprenedor i l'autonomia juvenil, usant els materials "fem tec!" (www.diba.cat/web/fem-tec)
- Taller, per a joves, per al foment de l'associacionisme juvenil.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels municipis amb menys població
- Fins a 5.000 habitants [70 punts]
- De 5.001 a 10.000 habitants [65 punts]
- De 10.001 habitants a 20.000 habitants [60 punts] De 20.001 a 50.000 habitants [55 punts] Més de 50.000 habitants [50 punts]
70
Existència d'equipaments adients on desenvolupar els tallers
- L'ens disposa d'un mínim d'un centre o equipament on realitzar el taller [30 punts].
- L'ens no disposa d'un mínim d'un centre o equipament on realitzar el taller [0 punts].
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-125, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-125-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per cada ens local
Altres condicions: Les sol·licituds per als Tallers que usen els materials "fem tec!", poden incloure tallers per a professinals i tallers per a joves.
El nombre màxim de tallers que es poden sol·licitar per cada ens local és de 10.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Comunicació del responsable de l'ens local, a través del PMT, conforme s'han realitzat els tallers així com una breu valoració.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 4 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 33/2010, d'1 d'octubre, de polítiques de joventut de Catalunya; Decret 90/2013 de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Pla Jove

Tel. 934 022 556
o.plaj@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20280