Fitxa del recurs

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana
Urbanisme i habitatge

Suport en matèria urbanística

Suport divers en matèria urbanística, orientat a la millora de l'acció dels governs locals en l'exercici de les seves competències, vetllant per la qualitat tècnica i jurídica de les seves actuacions.
Inclou, per exemple:
- Estudis o treballs sectorials en matèria urbanística
- Urbanisme i salut: estudis de diagnosi i propostes
- Suport a la constitució del patrimoni públic de sòl i l'habitatge
- Redacció d'informes i assistència tècnica i jurídica en matèria d'urbanisme.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de problemàtica i urgència de la temàtica objecte de sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- Preferentment, la importància o gravetat de la temàtica objecte de l'actuació.
- Vomplementàriament, la urgència o prioritat per a la seva materialització (cas que l'ens local hagi presentat més d'una sol.licitud dins el mateix recurs, s'até a l'ordre de prioritat establert pel propi ens).
30
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la sol·licitud
Es valoren diferenciadament, en base a la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadascun segons un triple grau: alt, mitjà, baix):
- La claredat i coherència tècnica en la definició de l'actuació.
- El grau de viabilitat de que l'actuació es pugui portar a terme en les condicions previstes.
- La corresponsabilitat de l'ens en el desenvolupament de l'actuació.
- L'eficiència de l'actuació (proporcionalitat entre els recursos a invertir i el resultat assolible), cas de portar-se a terme.
30
Variables de qualitat de la sol·licitud: abast supralocal, innovació, transferibilitat, etc.
Es valoren diferenciadament, segons la informació facilitada per l'ens local, els següents paràmetres (ponderats cadacun segons un triple grau: alt, mitjà, nul) que, més enllà de resoldre la necessitat plantejada, li atorguen elements de qualitat des de l'òptica corporativa, com ara:
- L'abast supralocal de l'actuació.
- El seu contingut innovador.
- La seva transferibilitat, més enllà de l'ens local destinatari.
- Altres variables que comportin atribuits de qualitat o valor afegit.
20
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població
- Es valora, en funció del nombre d'habitants de l'ens, major puntuació als municipis amb menor població (en un escalat en cinc trams).
- En el cas d'ens local de caràcter supralocal, el nombre d'habitants considerat és el de la suma de la població dels municipis inclosos en l'actuació sol·licitada.
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-160, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-160-20.pdf
Cartografia, plànols o imatges (en formats pdf) que permetin una major comprensió de la sol.licitud, com per exemple:
- localització de l'àmbit dins el terme municipal (si s'escau)
- descripció gràfica de l'àmbit objecte de l'actuació
- altres informacions gràfiques d'interès
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens. En cas de dues sol·licituds, cal que l'ens determini en el formulari l'actuació que prioritza. No es poden estimar més de dues actuacions de les sol·licitades per l'ens en el conjunt de recursos del Servei d'Urbanisme.
Altres condicions: - La redacció d'estudis sectorials en matèria urbanística, amb vinculació directa a la redacció de figures de planejament o gestió, es condiciona al compromís explícit per part de l'ens beneficiari d'assumir, simultàniament o amb immediata continuïtat, la redacció i tramitació de l'instrument de planejament o gestió vinculat.
- L'assistència tècnica i jurídica en relació a expedients urbanístics no inclou la incoació i tramitació de l'expedient administratiu, ni l'autoria dels informes preceptius associats als referits expedients.
- En relació amb els estudis sectorials, en cas de concurrència del contingut de l'estudi amb l'àmbit d'actuació d'altres departaments de la corporació, es valorarà conjuntament el destí adequat de la sol·licitud.
- Per actuacions d'abast supralocal, cal que l'ens sol·licitant es posi en contacte amb la unitat prestadora abans de formular la sol·licitud.
- Les actuacions de suport en matèria urbanística relatives a urbanitzacions amb dèficits urbanístics cal sol·licitar-les a través del recurs "Estratègies i instruments urbanístics per urbanitzacions amb dèficits".

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística;Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Urbanisme

Tel. 934 020 648
s.urbanisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20279