Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Canvi climàtic i sostenibilitat

Suport en la gestió de l'amiant

L'objectiu del recurs és donar suport als municipis en la gestió dels residus d'amiant des de la prevenció. El suport s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS): 3,6,8,9,11,12.

Línia 1- suport en l'elaboració de censos d'edificis municipals amb amiant

Analitzar els equipaments municipals realitzant una inspecció visual d'amiant als edificis i anàlisi prèvia de tota la documentació existent per conèixer els materials instal·lats i localitzar materials amb amiant en els edificis inventariats. Els estudis es basaran en el següent guió:
- Inspecció prèvia visual de tot l'edifici, buscant els elements prèviament identificats en la documentació així com d'altres materials sospitosos de contenir amiant:
- Relació de materials amb possibilitat de contenir amiant
- Relació de materials que no contenen amiant
- Anàlisi de identificació de materials que es diagnostiquen com a sospitosos de contenir amiant
- Quantificació econòmica del cost de la retirada de l'amiant identificat

Línia 2: Suport a l'eliminació dels residus d'amiant del productor al gestor

Donar suport a millorar les condicions de treball i seguretat als gestors de residus d'amiant: els controls, obligacions i responsabilitats de productors i gestors (inclosos transportistes), així com la documentació necessària requerida per a garantir una correcta gestió dels residus amb amiant (Segons el R. D. 105/2008 i el R.D 396/2006). El suport pot anar orientat a:
- Protocol per a la gestió d'un residu amb amiant
- Obligacions que comporta per a cadascuna de les parts implicades en el procés: el productor o posseïdor inicial de residus i el gestor de residus.
- Suport a la redacció d'informes d'avaluació i millora en residus d'amiant i de plans de treball amb amiant a les deixalleries
- Suport a la redacció d'estudis tècnics per a l'adequació de les deixalleries a la normativa dels residus d'amiant.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica
- Municipis situats en zones sensibles a l'amiant [10 punts]. S'entén per zones sensibles a l'amiant les comarques on hi havien hagut fàbriques productores de fibrociment.
Per la línia 1:
- Nombre d'edificis municipals per cada 1.000 habitants construïts/rehabilitats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la prohibició de l'ús de l'amiant (2002) [fins a 40 punts] La puntuació màxima s'assignarà a la sol·licitud amb el major nombre d'edificis. La puntuació de les altres es farà aplicant la següent fórmula: (Nombre d'edificis/Nombre màxim) * 40.
Per la línia 2:
- Quantitat de residus d'amiant recollits [fins a 40 punts] La puntuació màxima s'assignarà a la sol·licitud amb el major nombre d'edificis. La puntuació de les altres es farà aplicant la següent fórmula: (Nombre d'edificis/Nombre màxim) * 40
50
Població
- Menys de 1.000 habitants [30 punts].
- Menys de 5.000 habitants [20 punts].
- De 5.001 a 10.000 habitants [15 punts].
- De 10.001 a 20.000 habitants [10 punts].
- Més de 20.000 habitants [5 punts].
- En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efecte de la puntuació és la mitjana de població dels municipis on es realitzi l'actuació.
30
Treball en xarxa
- Membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [5 punts].
- Membres del Pacte d'alcaldes i alcaldesses [5 punts].
- Formar part d'un cercle o d'un grup de treball relacionat amb el tema sol·licitat [10 punts]
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-013, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-013-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: una per ens local

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.Llei 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climàtic
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20278