Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Suport a les relacions europees i internacionals del territori

Acompanyament tècnic als ens locals per al foment de la seva acció europea i internacional.
Pot incloure:
- Informes sobre tendències i bones pràctiques d'àmbit europeu i internacional
- El disseny d'estratègies per a l'accés a fons de finançament europeu
- Accions de formació, informació i sensibilització per a personal tècnic i electe municipal sobre temàtiques d'àmbit europeu i internacional
- Acompanyament per a la participació en iniciatives i xarxes transnacionals de ciutats
- Suport a l'organització de visites d'estudi i establiment de relacions bilaterals.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat i adequació tècnica de l'actuació
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. Qualitat de la sol·licitud en termes de descripció i justificació de l'actuació a realitzar (20 punts)
2. Viabilitat i claretat dels objectius de l'actuació i del producte sol·licitat (20 punts)
3. Adequació de la sol·licitud a les línies de treball de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional (30 punts)
70
Solidesa de l'actuació en el reforç de les relacions internacionals de l'ens local
Aquest criteri es valora pels subcriteris següents:
1. L'actuació s'emmarca en un pla d'internacionalització, un pla estratègic o en el pla de mandat de l'ens (15 punts)
2. Coherència i complementarietat de l'actuació amb altres iniciatives prèvies (15 punts)
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-188, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-188-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Els ens sol·licitants han de concertar una reunió amb l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional abans de presentar la sol·licitud.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 16/2014, de 4 de desembre, d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 19/08/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional

Tel. 934022077
o.europa.eint@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20277