Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Suport a les agències d'energia

Suport econòmic a les agències locals d'energia de caràcter supramunicipal ja implantades, per promoure l'eficiència energètica i una bona gestió dels recursos als municipis, especialment els més petits, i donar suport a noves iniciatives vinculades al desenvolupament dels plans d'acció per a la l'energia sostenible i el clima (PAESC).


Destinataris:
Consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre de codis universals de punt de subministrament (CUPS) gestionats l'any 2019
Puntuació segons el nombre de CUPS:
Menys de 500: [5 punts]
De 501 a 1000: [10 punts]
1001 a 1500: [20 punts]
1501 a 2000: [30 punts]
Més de 2000: [40 punts]
40
Percentatge de municipis atesos respecte de l'àmbit territorial de l'ens
- En el cas que % de municipis representi menys del 50% del total, els punts s'assignaran en funció de l'augment respecte l'any anterior (2019 respecte 2018)(% de municipis nous respecte els municipis atesos l'any anterior):
o Si l'augment és inferior a un 30%: [0 punts].
O Si augmenta d'un 30 a un 40%: [10 punts].
O Si s'augmenta més d'un 40%: [20 punts].

- En cas que ja s'atengui a més del 50% dels municipis:
o Fins al 75% dels municipis: [10 punts].
O Més del 75% dels municipis: [20 punts].
20
Nombre d'edificis i instal·lacions telegestionades
- Cap telegestió d'equipaments: [0 punts]
- Fins a 20 equipaments telegestionats: [10 punts]
- Més de 20 equipaments telgestionats: [20 punts]
20
Prestació d'altres serveis (a indicar en el certificat)
- Suport en el seguiment dels PAES, inclusió de factures d'aigua i/o suport en la contractació elèctrica: [5 punts]
- Comptabilitat energètica de gas natural inclosa: [5 punts]
- Comptabilitat energètica de gasoil C i/o propà inclosa: [5 punts]
- Comptabilitat energètica de biomassa: [5 punts]
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Certificats de secretaria on constin el nombre de municipis atesos, tipus de submistrament controlats, el nombre de CUPS sobre les que es fa comptabilitat energètica, personal contractat per efectuar aquestes tasques, tipus de contracte i dedicació.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Es considera Agència Local de la Energia a un ens supramunicipal, amb personal dedicat a la millora i a l'eficiència energètica municipal (totalment o parcialment) i que gestiona la comptabilitat energètica d'un nombre determinat de municipis.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

De capítol 1, es pot justificar un màxim del 80% de l'ajut.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

En cas d'haver obtingut un ajut d'aquest recurs l'any 2019, es facilitaran les dades detallades dels consums de cada subministrament durant el 2019 i els estalvis aconseguits front el 2018.
Període d'execució i justificació: Execució anticipada: 01/10/2019 a 30/09/2020
Justificació fins 15/11/2020

Verificar o requerir l'esmena del 90% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera; Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20276