Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Dones i LGTBI

Suport a la implementació dels punts liles

Disseny i implementació d'un Punt Lila destinat a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les actituds masclistes i comportaments sexistes que es produeixin en espais públics d'oci i festius (festes majors, festivals, actuacions musicals, oci nocturn, ...). El recurs inclou:
- Formació i acompanyament a la coordinació i a la implementació del Punt Lila
- Cessió d'una carpa i de materials comunicatius.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Requisits de concessió:
Participar en xarxes i espais d'intercanvi organitzats pel centre gestor
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-051, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-051-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: - L'ens disposarà del recurs durant un màxim d'una setmana.
- L'activitat on s'utilitza el material de préstec haurà de comptar amb una persona responsable del seu manteniment i bon ús.
- La recollida i el retorn del material va a càrrec de l'ajuntament. El material s'haurà de recollir a la plataforma de logística ubicada a l'Av. La Ferreria, 11 de Montcada i Reixac.
- La responsabilitat de l'ús del material va a càrrec de l'ajuntament que haurà de disposar de les assegurances pertinents.
- Cal seguir les indicacions de muntatge i desmuntatge generals que s'adjunten amb la cessió del material.
- Els desperfectes del material produït per la seva mala utilització aniran a càrrec de l'ajuntament.
- La programació de les festes o activitats en els espais vinculats als punts liles han de garantir ser lliures de sexismes.
- La participació en la formació per a la implementació d'un punt lila organitzada per part del centre gestor.

Condicions d'execució i justificació

Documentació per a la justificació: Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Una vegada realitzat el recurs, l'ens haurà d'enviar a l'Oficina de les Dones i LGTBI una memòria justificativa de l'activitat realitzada.
Altres condicions d'execució i justificació: A la memòria de justificació, a l'apartat "Avaluació de l'actuació, impacte i resultats", especifiqueu les dades següents:
- Nombre actuacions realitzades
- Demanda d'informació i sensibilització
- Derivacions.
- On s'ha derivat?
- Tipologia de públic (edat, identitat de gènere, ...)

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel. 934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20275