Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Canvi climàtic i sostenibilitat

Suport a la gestió sostenible de l'abastament d'aigua

Aquest recurs de suport als ens locals s'articula en dues línies de treball amb diferents accions adreçades a la millora de la eficiència en l'ús de l'aigua. Aquestes accions s'alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: 3, 6, 11, 12 i 13.

L1 - Suport a la prestació del servei d'abastament d'aigua

Disposar de mecanismes i eines pel control del servei d'abastament, ja sigui per gestió directa o mitjançant concessió, és una demanda constant dels ens locals de cara a adaptar la gestió als escenaris de canvi climàtic que es preveuen en els propers anys.

Inclou les següents actuacions:

· Auditories econòmiques per a l'avaluació i l'optimització dels recursos econòmics dels contractes de concessions de gestió del servei d'abastament d'aigua.
· Estudis de l'estructura tarifària i propostes de millora.
· Suport a la redacció de les PPTP dels serveis d'abastament d'aigua.
· Suport a la redacció d'estudis tècnics per a l'avaluació dels diferents models de gestió dels serveis d'abastament d'aigua a aplicar al seu territori.


L2 - Suport per al foment de l'estalvi, l'eficiència i la garantia de disponibilitat en la gestió de l'aigua

La línia de treball inclou les següents actuacions:

· Auditories de consum i propostes d'estalvi de l'aigua a edificis i equipaments municipals.
· Estudis de capacitat de saturació de captació dels aqüífers.
· Estudis hidrogeològics per avaluar la possibilitat d'implementar noves captacions de pous o millorar les captacions existents.
· Estudis per a la regeneració de pous en desús i per a la reutilització de l'aigua de pluja, aigües grises...
· Projectes de solucions basades en la natura en relació al cicle de l'aigua (drenatges, sobreeiximents, terciaris...)


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Qualitat tècnica
Qualitat de la proposta i de la documentació annexada, fins a 20 punts.

Línia 1. Grau de qualitat tècnica (màxim 50 punts):
- Auditories econòmiques i estudis de tarifes, fins a 50 punts.
- Redacció de plecs tècnics, fins a 40 punts.
- Plans i models de gestió del servei, fins a 30 punts.
Línia 2. Grau de qualitat tècnica (màxim 50 punts):
- Grau d'innovació, fins a 20 punts.
- Portabilitat del projecte en actuacions a altres ens locals, fins a 10 punts.
- Viabilitat de la proposta, fins a 20 punts.
70
Població
- Menys de 1.000 habitants: [20 punts]
- de 1.001 a 5.000 habitants: [16 punts]
- de 5.001 a 20.000 habitants: [12 punts]
- de 20.001 a 50.000: [8 punts]
- més de 50.000 habitants: [4 punts]
Per els ens supralocals es prendrà la mitjana de la població dels ens on s'efectiu l'actuació.
20
Participació en el Cercle de Comparació Intermunicipal d'Aigua 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-012, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-012-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: No hi ha d'haver reiteració en el suport tècnic del mateix recurs en els darrers 2 anys

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20274