Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Canvi climàtic i sostenibilitat

Suport a la gestió sostenible de la infraestructura verda/blava urbana

La infraestructura verda/blava en un entorn urbà dona diversos serveis ambientals i socials com la regulació del cicle de l'aigua, la regulació tèrmica, la millora de la qualitat de l'aire, espai de relació entre persones, entre d'altres, a la vegada que és estructura de suport per a la biodiversitat urbana.
Aquest recurs està orientat a donar suport a la gestió del servei municipal del verd urbà amb una visió climàtica i ecològica, així com a fomentar la biodiversitat urbana amb la finalitat de millorar la qualitat de l'aire, la qualitat de vida de la població i fer els municipis més resilients davant del canvi climàtic. A més, amb aquest suport es col·labora en el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible ODS: 3, 4, 5, 11, 12, 13 i 15.

Línia 1- Gestió sostenible infraestructura verda/blava urbana
Suport centrat en fer una gestió de la infraestructura verda/blava urbana de manera que ofereixi els màxims serveis socio-ambientals. Amb caràcter orientatiu i no limitatiu, els estudis i/o plans poden ser per a:
- Inventaris i plans de poda de l'arbrat viari
- Projectes d'adequació d'espais públics per a horts urbans
- Projectes de foment d'una agricultura local sostenible
- Projectes d'increment del verd urbà, de la connectivitat i de creació de refugis climàtics: creació d'ombra natural en zones vulnerables (camins, carrils bici, places, patis d'escola,...)

Línia 2- Foment i conservació de la biodiversitat urbana
Suport centrat en promoure la conservació i la millora del patrimoni natural dels municipis i evitar la pèrdua d'espècies i hàbitats. Amb caràcter orientatiu i no limitatiu, els estudis i/o plans poden ser per a:
- Projectes de renaturalització de làmines d'aigua en espais verds urbans
- Projectes de creació de microhàbitats o refugis de fauna: caixes-niu, escocells, hotels d'insectes, etc.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte
- Població afavorida directament i millores ambientals previstes, fins a 25 punts.
- Proposta d'avaluació de resultats, fins a 20 punts.
- Adequació de la proposta, fins a 10 punts.
- Replicabilitat, fins a 10 punts.
- Grau d'innovació, fins a 5 punts.
70
Població
- Menys de 1.000 habitants, 20 punts.
- de 1.001 a 5.000 habitants, 16 punts.
- de 5.001 a 20.000 habitants, 12 punts.
- de 20.001 a 50.000, 8 punts.
- més de 50.000 habitants, 4 punts.
En el cas del sens supramunicipals es valorarà la mitjana de la población dels municipis on s'efectuï l'actuació.
20
Participant al cercle de Comparació Intermunicipal de verd urbà 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-011, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-011-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Per a la sol·licitud d'inventaris i plans de poda de l'arbrat viari és imprescindible saber el nombre aproximat d'arbres de l'arbrat viari gestionats per l'ajuntament .
Per la sol·licitud de projectes d'adequació d'espais públics per a horts urbans o de foment d'agricultura local sostenible, és imprescindible tenir un espai

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20273