Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Suport a la gestió dels residus, la neteja viària i a l'economia circular

L'objectiu del recurs és donar suport als en la gestió dels residus i la neteja viària (L1). A la vegada donar suport a solucions centrades en l'aplicació de les noves tecnologies per tal de desenvolupar l'economia circular i treballar cap el residu zero (L2). Les propostes estan alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), 1,2,3,5,8,9,10,11,12,13.

L1 - Suport a la prestació del servei de gestió de la recollida de residus i neteja viaria.

· Estudis de viabilitat tècnica i econòmica en la recollida de residus i neteja viària
· Suport a la redacció de les PPTP dels plecs de condicions del servei de recollida de residus i neteja viària
· Estudis de compliment de la prestació dels serveis municipals de la recollida i la neteja
· Auditories econòmiques de l'avaluació i l'optimització dels recursos econòmics dels contractes de concessió
· Suport a la redacció d'estudis tècnics dels diferents models de gestió dels serveis
· Estudis de l'estructura de les taxes i propostes de millora
· Deixalleries: Informes d'avaluació i millora, suport a la redacció de plecs, redacció d'estudis tècnics per a l'adequació de les deixalleries per a activitats de reutilització i preparació per a la reutilització

L2 - Suport a la Innovació en la reducció dels residus centrat en l'economia circular i la sostenibilitat

· Propostes que augmentin la recollida selectiva, utilitzant les noves tecnologies. Propostes de residu zero.
· Plans de prevenció de residus
· Suport a la redacció d'ordenances de residus
· Aplicació de noves tecnologies per al control dels serveis de residus i neteja
· Proves pilot per la recollida i neteja aplicant les TIC del mercat d'eficiència energètica i baix consum, sorolls, etc. ( vehicles, contenidors, i altres)
· Propostes de deixalleries més properes a la ciutadania i més versàtils
· Proves de noves tecnologies a les deixalleries, control d'accés i de materials que entren a la deixalleria.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica
Per la línia 1:
- Optimització del recurs; Estudis de viabilitat tècnica i econòmica del servei d'abastament. Auditories tècniques i econòmiques del servei: [70 punts]
- Redacció de plecs tècnics: [60 punts]
- Plans i models de gestió del servei: [50 punts]
Per la línia 2:
- Grau d'innovació: [10 punts]
- Impacte sobre la població: [10 punts]
- Replicabilitat del projecte: [10 punts]
- Transferència de resultats mesurables i avaluables: [10 punts]
- Viabilitat de la proposta i termini d'execució: [20 punts]
- Grau de qualitat tècnica de la memòria: [10 punts]
70
Població
- Menys de 1.000 habitants: [20 punts]
- de 1.001 a 5.000 habitants: [16 punts]
- de 5.001 a 20.000 habitants: [12 punts]
- d e 20.001 a 50.000 habitants: [8 punts]
- més de 50.000 habitants: [4 punts]
En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efectes de la puntuació serà la mitjana de població dels municipis on es realitzi l'actuació.
20
Participants en el Cercle de residus i neteja viària 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-010, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-010-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local
Altres condicions: Per la sol·licitud de redacció de plecs és imprescindible presentar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica dels servei
Per la sol·licitud d'estudis de viabilitat tècnica i econòmica en la recollida de residus és imprescindible presentar un estudi de caracterització de la fracció resta
No hi ha d'haver reiteració en el suport tècnic del mateix recurs en els darrers 2 anys

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental;Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20272