Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Serveis bàsics d'atenció social

Supervisió per a responsables tècnics de serveis socials bàsics

Suport al desenvolupament de la tasca de comandament dels càrrecs intermedis dels serveis socials dels ens locals, mitjançant un espai d'intercanvi i acompanyament, amb l'objectiu de millorar les seves habilitats i capacitats directives i de lideratge, així com facilitar un autodiagnòstic de les seves competències directives perquè es fixin objectius de millora realistes que puguin assolir amb suport. Ofereix la possibilitat de compartir i validar noves formes de gestió, i promoure nous enfocaments de treball entre els participants.
Es contemplen 22 hores màximes de supervisió.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 1.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
Ser responsable directe d'un equip de serveis socials bàsics i que no desenvolupi tasques d'atenció directe
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-035, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-035-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens.
Altres condicions: Compromís d'assistència a un 80% de les sessions.

Garantir que un mínim del 83% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20271