Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Serveis bàsics d'atenció social

Supervisió d'equips de serveis socials bàsics

Dins de les diferents competències dels i les professionals dels equips bàsics dels serveis socials municipals, hi ha l'atenció a persones i famílies en situació de dificultat social. El servei de supervisió ofereix suport per a què els i les tècnics/ques puguin desenvolupar la seva tasca d'una manera més objectiva, així com aprofundir en els aspectes emocionals que inevitablement intervenen quan es treballa amb persones i amb el seu malestar. La supervisió és un espai de trobada, intercanvi i reflexió per cercar entre els i les professionals diferents enfocaments del diagnòstic social, així com estratègies en la intervenció amb les persones usuàries.
També es treballa el posicionament d'aquests professionals respecte a l'equip i respecte a la mateixa organització.
Aquests espais de supervisió són conduïts per professionals amb formació i experiència en aquest camp. Es contemplen 18 hores màximes de supervisió.

Aquest suport es presta en les modalitats següents d'espais de supervisió:
1. Supervisió de casos: quan l'objectiu principal de la demanda és el suport professional per a la recerca de diferents enfocaments de diagnòstic, així com diferents metodologies i estratègies d'intervenció de l'actuació sobre el cas.
2. Supervisió dels equips de treball: quan l'objectiu principal és treballar i reforçar les dinàmiques dels equips, les competències professionals i relacionals, així com les qüestions organitzatives que ajudin a millorar la comunicació, la interrelació dels equips i la coordinació professional.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
Existència d'un grup mínim de 8 professionals o acceptar la participació dels professionals en un grup format per l'agrupació de municipis de proximitat territorial
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-034, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-034-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Acció Social

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20270