Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Infància i adolescència en risc i prevenció de drogodependències

Serveis d'intervenció socioeducativa

Suport al disseny de serveis d'intervenció socioeducativa (infància i adolescència en risc i les seves famílies), implementant el nou model impulsat des de la Generalitat de Catalunya.
L'objectiu del nou model és situar la família com a unitat social bàsica que vetlla per la protecció i el desenvolupament dels seus membres, amb possibilitats de millora i canvi, tenint en compte els diferents nivells de risc.
El model inclou el disseny de:
- Servei a les famílies amb infants de 0-3 anys
- Servei d'atenció diürna (antic centre obert)
- Servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents
- Servei d'acompanyament d'adolescents
- Servei d'intervenció socioeducativa itinerant.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
- Si existeix una figura referent del projecte amb una dedicació igual o superior a 2,5 hores setmanals: [50 punts].
- Si la persona referent assumeix parcialment la coordinació, menys de 2,5 hores setmanals: [25 punts].
- Si no disposa d'aquesta persona o no posa nombre d'hores: [ 0 punts].
50
Grau d'adequació de la sol·licitud als objectius del recurs tècnic que s'ofereix
- L'ens local presenta i descriu els objectius i resultats esperats i aquest projecte de suport està ben justificat i és coherent amb el s'ofereix: [50 punts].
- No hi ha un projecte prou sòlid però es presenten algunes informacions mínimes sobre què es vol treballar i en quina direcció: [25 punts].
- No hi ha cap informació que justifiqui la demanda: [0 punts].
50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-033, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-033-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de drogues, Ciutats amigues i Guia maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i les oportunitats de la infància i adolescencia
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20265