Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Convivència, diversitat i drets civils

Servei itinerant de mediació ciutadana

El Servei Itinerant de Mediació Ciutadana (SIMC) és un instrument de gestió alternativa de conflictes que la Diputació de Barcelona posa a l'abast dels ens locals de la demarcació que no disposen d'un servei de mediació propi. El Servei ofereix l'atenció de professionals mediadors/es imparcials que es desplacen a l'ens local de la província de Barcelona que ho requereixi.

El Servei també ofereix sessions de difusió i sensibilització sobre el tractament dels conflictes i la cultura de la pau impartides pels mateixos mediadors/es. Aquestes sessions van adreçades tant a col·lectius determinats, com són els professionals municipals i càrrecs electes; escolars; comunitats de veïns; associacions; així com a la població en general.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
No disposar de servei de mediació propi
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-050, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-050-20.pdf

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 31/12/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana

Tel. 934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20264