Fitxa del recurs

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública
Comerç i consum

Servei de préstec de carpes

Préstec de carpes de 3 x 3 metres, incloent-hi el servei de transport, muntatge, desmuntatge i manteniment, per donar resposta a les necessitats dels ens locals i contribuir així a donar suport a l'organització de fires locals que generin activitat econòmica al territori.


Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de singularitat de la fira local 45
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població 20
Elements innovadors a la fira 15
Grau d'impacte econòmic de la fira al municipi 10
Planificació i bon ús de les carpes 10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-078, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-078-20.pdf
Altres condicions: - És necessari fer una sol·licitud per a cada servei de préstec sol·licitat.
- El termini màxim de cessió de les carpes és el 31/12/2020.

Garantir que un mínim del 85% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Suport al Teixit Comercial Local

Tel. 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20262