Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Comerç i consum

Servei de mediació en consum

Foment de la resolució extrajudicial de conflictes en matèria de consum mitjançant el procediment de mediació dels ens locals de la demarcació de Barcelona que disposin de servei públic de consum.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants eventuals usuaris del servei
- Ens locals amb població fins a 50.000 habitants [5 punts].
- Ens locals amb població entre 50.001 i 100.000 habitants [20 punts].
- Ens locals amb població entre 100.001 i 150.000 habitants [30 punts].
- Ens locals amb població de més de 150.000 habitants [40 punts].
40
Realització de mediació segons el directori de serveis públics de consum de l'Agència Catalana del Consum
- Es puntuarà als ajuntaments que realitzen funcions de mediació segons el Directori de Serveis Públics de Consum (SPC) de Catalunya (http://consum.gencat.cat/ca/inici/) amb [35 punts].
35
Grau de participació d'electes i personal tècnic de l'ens local en les activitats programades per la Xarxa Local de Consum
Es valorarà la participació en l'Assemblea i comissions de la Xarxa Local de Consum, en els Cercles de comparació intermuncipal OMIC i en les accions formatives organitzades per la Diputació, així com les col·laboracions escrites al butlletí "L'Aparador".
25
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Els ajuntaments que sol·licitin el recurs han de complir els següents requisits:
- Adhesió a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.
- Inscripció al directori de serveis públics de consum de Catalunya, on hi consti la mediació com una de les seves funcions.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-018, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-018-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum; Llei 22/2010 de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per la defensa dels consumidors i usuaris; Llei 44/2006, de 29 de desembre, de millora de la protecció de consumidors i usuaris
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Suport a les Polítiques de Consum

Tel. 934 022 130
s.suportpolc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20261