Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Dones i LGTBI

Sensibilització envers les relacions igualitàries

Activitats de sensibilització adreçades a fomentar la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones, la sensibilització cap a la diversitat sexual, afectiva i de gènere, i la lluita per l'erradicació de totes les violències masclistes.

S'ofereixen actvitats per a cadascun dels tres eixos, en el marc de les campanyes següents:
- 8 de març, Dia Internacional de les Dones
- 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual
- 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Maduresa de la proposta 80
Grau de transversalitat/ interseccionalitat de la proposta 20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-049, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-049-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens local. L'ens local pot triar una o dues campanyes. Cada sol·licitud anirà acompanyada d'un únic formulari adjunt i una entrada al PMT.
Altres condicions: - Es requereix el compromís d'una participació mínima de 10 persones.
- En el cas de consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals i entitats municipals descentralitzades hauran de realitzar l'activitat en municipis inferiors als 20.000 habitants, i l'ajuntament d'aquest municipi no ha d'haver presentat també sol·licitud de recurs d'activitat per la mateixa campanya.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes;Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere; Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a erradicar la violència masclista
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina de les Dones i LGTBI

Tel. 934 049 095
o.doneslgtbi@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20259