Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Convivència, diversitat i drets civils

Sensibilització en convivència, diversitat i drets civils

Accions educatives i de sensibilització per a promoure la reflexió, el coneixement i el debat al voltant del fet de viure junts (con-viure) al municipi.

Les accions es desenvoluparan a través de tallers, activitats lúdiques i culturals, conferències i debats, amb la voluntat de:

- Conèixer, respectar i posar en valor la diversitat present al nostre entorn.
- Promoure la cultura de la igualtat de tracte i la no discriminació
- Reflexionar envers la necessitat de viure, compartir i vincular-nos als espais públics (col·lectius) de la ciutat
- Potenciar la interrelació entre persones que habiten i comparteixen un mateix habitat


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execucio i claredat expositiva
- Concepció i planificació: es valora l'adequació al recurs, el calendari i la necessitat del projecte: 50% del total del criteri.
- Execució i claredat expositiva: es valora la metodologia, la transversalitat i el treball en xarxa: 50% del total del criteri.
60
Nombre d'habitants de l'ens
En funció de la demanda es valora la creació de diferents trams, però sempre amb el criteri de prioritzar els municipis de menys població.
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-048, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-048-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana

Tel. 934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20258