Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Seguretat als museus municipals i les seves extensions

L'objectiu del recurs és augmentar la seguretat dels museus locals i les seves extensions. S'ofereixen ajudes econòmiques per aplicar o millorar mesures de seguretat per les dependències dels museus: sistemes contra-intrusió, videovigilància, control d'accés i seguretat passiva.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Mida del municipi el qual es troba el museu
Segons el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una puntuació prioritzant els municipis amb menor població:

- Menys de 5.000 habitants fins a [40 punts].
- Entre 5.001 i 20.000 habitants fins a [30 punts].
- Entre 20.001 i 50.000 habitants fins a [20 punts].
- Entre 50.001 i 70.000 habitants fins a [10 punts].
- Més de 70.000 habitants fins a [5 punts].
40
Grau de prioritat
Si les dependències del museu estan obligades per la normativa de seguretat privada a disposar mesures de seguretat:
- Instal·lació noves mesures de seguretat fins a [30 punts].
- Reparació, ampliació o adequació de mesures de seguretat existents fins a [15 punts].
30
Grau de qualitat tècnica en la documentació
Si es disposa d'un informe/estudi previ amb les mesures a aplicar:

- Informe dels tècnics de la Diputació de Barcelona i/o Generalitat de Catalunya amb proposta de mesures correctores.
- Estudi d'anàlisi de riscos amb proposta de mesures correctores.
- Projecte executiu d'instal·lacions realitzat per una enginyeria externa o pel propi Ajuntament amb proposta de instal·lacions o mesures de seguretat.
30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-191, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-191-20.pdf
- Informe que haurà d'indicar els riscos de seguretat detectats pels tècnics del museu o l'Ajuntament i les mesures proposades per reduir-los o eliminar-los.
- Informe justificatiu de l'obligació d'instal·lar mesures de seguretat, en el cas que les dependències del museu estiguin obligades per la normativa a disposar de mesures.
- Dades tècniques del museu i descripció d'aquest segons formulari.
- Memòria, pressupost i amidaments de les mesures proposades.
- Documentació tècnica:
. Plànols de l'edifici on s'instal·laran les mesures de seguretat amb els sistemes proposats sobre plànol.
. Si és una ampliació, fitxes d'equip dels sistemes instal·lats i plànol amb els sistemes de seguretat instal·lats actualment.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: - Cost màxim de l'actuació: 10.000 euros.
- Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost màxim total de l'actuació: per als municipis fins a 20.000 habitants, 25%; per als municipis de 20.001 en endavant 35%.
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles:
Capítol 6.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

- Si la mesura de seguretat proposada per l'Ajuntament es tracta de modificar o ampliar un sistema de detecció d'intrusió s'haurà d'entregar el contracte de manteniment associat.
- Si les mesures de seguretat proposades per l'Ajuntament son la instal·lació o modificació d'un sistema de detecció d'intrusió o videovigilància, s'haurà d'exigir en la contractació que l'empresa contractista estigui donada d'alta al registre d'empreses de seguretat.
- L'Ajuntament haurà d'entregar la factura conforme s'ha realitzat la feina i el certificat de recepció de les instal·lacions del tècnic de l'ajuntament o museu.
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021

Verificar o requerir l'esmena del 70% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • - Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus (DOGC núm. 1367)
  - Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus (DOGC de 26 de febrer de 1992
  - Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada
  - Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat Privada (BOE núm. 8, de 10.1.1995).
  - Ordre INT/317/2011, de 1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada
  - Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
  garantia dels drets digitals.
  El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Entre 2.501 fins a més de 70.000 habitants.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gabinet Prevenció i Seguretat

Tel. 934 022 816
gb.p.seguretat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20256