Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits

Suport econòmic als ens locals que té per objecte el finançament d'obres de reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges per ser incorporats a l'oferta d'habitatge assequible del municipi, que siguin de propietat municipal, cedits als ens locals.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'assistència en termes de complexitat tècnica, econòmica, temporal i de gestió:
- Preferència pels ens locals que disposin d'un projecte tècnic, fent una graducació en funció del tipus de projecte de que es disposi (Projecte Executiu/Projecte Bàsic o Memòria Valorada/ Informe tècnic + pressupostos industrials/ Avantprojecte/ Estudi de viabilitat o alternatives/ Estudis previs/Altres/No es diposa de projecte).
- Preferència pels ens locals que disposin de recursos municipals per abordar l'actuació, fent una gradació en diferents categories (suficients sense l'ajut de la Diputació / suficients amb l'ajut de la Diputació / parcial però significativament suficients amb l'ajut de la Diputació / insuficients).
- Preferència pels ens locals que disposin d'un calendari d'execució estimat que sigui coherent amb el calendari d'execució i justificació del recurs, fent una gradació en diferents categories (detallat i coherent amb el marc temporal del recurs /detallat però necessitarà probablement de pròrroga/ insuficientment detallat i/o incoherent amb el marc temporal del recurs).
30
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, planificació i execució:
- Gradació en funció de la tipologia de l'actuació (de major a menor puntuació: rehabilitació/reforma/adequació/eficiència energètica/realització parcial d'obra).
- Preferència per aquelles actuacions dirigides a facilitar l'accès assequible a joves, gent gran o famílies monoparentals (si/no).
- Preferència pels ens locals que disposin d'un estudi que planifiqui i detalli el contingt del projecte, fent una baremació en funció del tipus de continguts que inclogui (memòria descriptiva, memòria justificativa, descripció de les prestacions d'habitatge a nivell d'habitabilitat i accessibilitat, estudi de seguretat i salut, documentació gràfica).
- Preferència pels ens locals que detallin el pressupost, fent una gradació en funció del tipus de document que reculli aquest nivell de detall (pressupost industrial/pressupost estimat/pressupost alçat/simplement desglossat en la sol·licitud).
30
Nombre d'habitants de l'ens: preferència pels que tinguin menys població. 20
Mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat.
- Preferència pels municipis que proposin actuacions que incorporin mesures d'eficiència i estalvi energetic proposades, prioritzant sempre que sigui possible aquells que recullen mesures passives.
- Gradació en funció del nivell de detall i justificació de les mesures d'eficiència i estalvi energètic proposades.
20
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-159, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-159-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ens local ha de ser el titular legal de l'habitatge o haver obtingut un dret d'ús per un període mínim de 5 anys, prorrogables 5 anys més, per mitjà d'un règim de lloguer, cessió o altres.
- L'habitatge ha de complir les condicions d'habitabilitat necessàries o estar en situació de complir-les amb la intervenció proposada.
- Seran elegibles projectes amb una inversió total superior a 10.000 euros i inferior a 160.000 euros (IVA inclòs).

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.

Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 6. A excepció de: Despeses de gestió o transferències a tercers

- 80.000 euros per a actuacions de rehabilitació d'edificis d'habitatge de titularitat municipal en municipis fins a 10.000 habitants, amb un màxim de 60.000 euros. L'actuació haurà d'estar definida en un projecte o memòria valorada, presentada en el moment de la sol·licitud. A aquestes quanties se li afegiran 20.000 euros addicionals si s'acredita la incorporació de mesures d'eficiència energètica.
- 24.000 euros per a actuacions de reforma i/o condicionament d'habitatges de titularitat municipal o cedits, amb un màxim de 20.000 euros per a habitatges de titularitat municipal i de 10.000 euros per a habitatges cedits. A aquestes quanties se li afegiran 4.000 euros addicionals per a habitatges municipals i 2.000 euros addicionals per a habitatges cedits si s'acredita la incorporació de mesures d'eficiència energètica.
Import màxim d'ajut: 80.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-043, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-043-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució pluriennal: 01/01/2020 a 31/12/2021
Primera justificació voluntària fins 15/11/2020
Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: - Per a ajuts econòmics superiors a 24.000 euros:
Execució: 01/01/2020 a 31/12/2021
Justificació 2020: parcial, 15/11/2020; final, 31/03/2021
Justificació 2021: parcial, 15/11/2021; final, 31/03/2022
- Per a ajuts econòmics iguals o inferiors o a 24.000 euros:
Execució:01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació 2020: parcial, 15/11/2020; final, 31/03/2021.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme,amb les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20252