Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població

Redacció del projecte executiu per a l'obertura i manteniment de la franja perimetral

Redacció d'un projecte executiu sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de les urbanitzacions i altres nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta, amb l'objectiu d'aportar un instrument tècnic a l'ajuntament que contingui la informació necessària que ajudi a executar l'obertura i el manteniment de la franja perimetral tal com estableix la legislació vigent en matèria de prevenció d'incendis forestals.

Es tracta d'un projecte d'obres que conté:
- Criteris tècnics per a l'establiment del traçat de la franja perimetral.
- Inventari forestal.
- Mètodes de tractament de la vegetació.
- Pressupost.
- Estudi bàsic de seguretat i salut.
- Cartografia associada a l'actuació.

El lliurament del projecte es farà de forma presencial per part de tècnics de la Diputació de Barcelona. La documentació lliurada serà en format paper i digital editable.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de vulnerabilitat de la urbanització o del nucli de població sol·licitat.
Es valora la vulnerabilitat dels nuclis de població tenint en compte el creuament de dades d'orientació, pendent mitjà del terreny i grau de cobertura del sòl:
- Nuclis amb vulnerabilitat molt alta [30 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat alta [25 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat mitjana [20 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat mitjana baixa [15 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat baixa [10 punts].
- Nuclis amb vulnerabilitat molt baixa [5 punts].
30
Existència d'antecedents: Es prioritzaran els municipis que no hagin rebut aquest tipus de recurs en els Catàlegs 2017, 2018 i 2019.
- Municipis que no han rebut aquest recurs en els Catàlegs 2017, 2018 o 2019 [30 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs per darrer cop en el Catàleg 2017 [20 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs per darrer cop en el Catàleg 2018 [10 punts].
- Municipis que han rebut aquest recurs per darrer cop en el Catàleg 2019 [5 punts].
30
Presentació per part de l'ajuntament del plànol del planejament urbanístic vigent del sector de la urbanització o del nucli de població sol·licitat.
- Presentació del plànol en format editable amb el nucli delimitat [20 punts].
- Presentació del plànol en format no editable amb el nucli delimitat [15 punts].
- Presentació del plànol en format editable amb el nucli no delimitat [5 punts].
- Presentació del plànol en format no editable amb el nucli no delimitat [ 0 punts].
20
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació.
- Urbanitzacions o nuclis de població sol·licitats que són contigus a una altra urbanització o nucli que ja disposa de projecte de franja redactat per l'OTPMIFDA [15 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població on l'OTPMIFDA ha planificat treballs de gestió i millora forestal a zones contigües a la franja perimetral o a parcel·les públiques objecte de sol·licitud [15 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població amb PPU redactat per l'OTPMIFDA que per canvis en el planejament urbanístic municipal requereixin d'un nou projecte [10 punts].
- Urbanitzacions o nuclis de població amb PPU redactat per l'OTPMIFDA abans del 2008 no executats [5 punts].
15
Aprovació del plànol de delimitació d'acord amb les actualitzacions determinades a l'article 179 de la Llei 2/2014.
- Municipi que disposa del Plànol de delimitació aprovat [5 punts].
- Municipi que no disposa del Plànol de delimitació aprovat [0 punts].
5
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-166, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-166-20.pdf
Plànol del planejament urbanístic vigent del sector de la urbanització o nucli de població sol·licitat. Per a urbanitzacions i nuclis de població situats en sòl no urbanitzable, s'ha d'adjuntar un plànol on s'hi identifiqui la delimitació del nucli i les edificacions existents.
Nombre màxim de sol·licituds: - Cada ajuntament pot sol·licitar un màxim de dues (2) urbanitzacions o nuclis de població .
- S'ha de presentar una sol·licitud per cada urbanització o nucli de població.
Altres condicions: - S'acceptaran les sol·licituds que presentin urbanitzacions o nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.
- No s'acceptaran sol·licituds que afectin a polígons industrials aïllats.
- L'ajuntament nomenarà un interlocutor que pugui actuar com a responsable tècnic de l'ajuntament durant l'execució dels treballs objecte del recurs.

Donar resposta al 100% de les consultes i incidències rebudes en el termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 4 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya; Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals; Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals; Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana. Art. 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i dels sector públic. Art. 204 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag

Tel. 934 022 614
ot.prevencioif@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20250