Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Turisme

Redacció de projectes singulars de senyalització turística

Suport a l'elaboració i redacció de projectes singulars de senyalització. S'inclou:
- Redacció de projectes de senyalització turística en l'àmbit urbà.
- Redacció de projectes d'identificació i/o descripció d'elements patrimonials de l'àmbit urbà.
No s'inclouen aquells projectes inclosos en la xarxa de mobilitat de la Demarcació de Barcelona


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Senyalització d'elements turístics
Es valorarà la quantitat d'elements a senyalitzar i la seva catalogació com a bé cultural d'interés nacional. Tindran major puntuació aquells projectes que incorporin un major nombre d'elements a senyalitzar.
40
Senyalització de rutes turístiques urbanes incloent mobilitat de vehicles
Es valorarà aquells projectes que permetin la creació de rutes turístiques per a vianants, per damunt de les rutes turístiques per a vehicles.
20
Pressupost del projecte 15
Aportació per part de l'ens
Es valorarà el grau de cofinançament del projecte per part de l'ens local.
15
Accessibilitat
Es valorarà la senyalització que inclogui algun tipus d'element per millorar l'accessibilitat de persones amb capacitats diverses.
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-092, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-092-20.pdf
Altres condicions: És necessari adjuntar a la sol·licitud el pressupost d'una empresa on és detalli el tipus de projecte a redactar.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Import màxim d'ajut: 5.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - L'import màxim a atorgar mai sobrepassarà el valor sol·licitat.
- Els municipis amb una població superior a 75.000 habitants, la subvenció màxima serà del 50 % del cost total de l'actuació independentment de l'Impost sobre les estades en establiments turístics.
- Segons les darreres dades oficials disponibles, si la recaptació anual es situa entre 25.000euros i 75.000euros, la subvenció màxima serà del 75%. De 75.001euros a 150.000euros; la subvenció màxima serà del 60%. I superior a 150.000euros, del 50%. Si la recaptació anual és inferior a 25.000euros és podrà finançar fins al 100 % de les despeses elegibles.
- En municipis de fins a 1.000 habitants i per les sol·licituds de fins a 2.000 euros es podrà subvencionar el 100% de les despeses elegibles del projecte.
- Cal adjuntar el projecte redactat a la justificació.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'atenció personalitzada rebuda de la Diputació de Barcelona siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya; Decret 141/2017, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics; Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics i va entrar en vigor l'1 de novembre del 2012.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

Tel. 934 022 970
ot.turisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20249