Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Turisme

Redacció de projectes de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitat

La Xarxa de Mobilitat de Barcelona és una selecció dels camins, pistes i corriols més adequats per a passejar, fer esport, practicar senderisme, ciclisme i d'altres activitats no motoritzades. Tots aquests camins estan enllaçats entre ells connectant els pobles i els indrets naturals i patrimonials més destacats.
Amb aquest recurs es confereix suport a l'elaboració i redacció de projectes referits a les necessitats de senyalització turística de mobilitat no motoritzada dels municipis i les comarques de la demarcació de Barcelona amb l'objectiu de potenciar l'oferta del territori.
S'hi inclouen les actuacions següents:
- Redacció de projectes de senyalització turística itinerària de mobilitat turística no motoritzada segons els criteris de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona.
- Redacció de projectes de desenvolupament i definició de la xarxa de mobilitat turística no motoritzada en l'àmbit rural a nivell comarcal.

Els projectes poden incorporar en la seva redacció un apartat relatiu a l'adequació d'espais (miradors, fonts...) o als arranjaments de petits trams de camins, sense que, necessàriament, sigui aquest l'objecte principal del projecte.

Si el projecte inclou continguts relacionats amb el patrimoni es consultarà a l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de contribució del projecte de la xarxa de mobilitat turística de la demarcació.
- Caràcter municipal o supramunicipal del projecte (Es prioritzaran aquells projectes amb major nombre de municipis inclosos). Fins a 20 Punts
- Desenvolupament d'eixos de mobilitat dins la xarxa de mobilitat (Es prioritzaran aquells projectes que desenvolupin eixos de mobilitat). Fins a 20 Punts
- Tipologia de la xarxa que s'inclou en el projecte (Es prioritzarà l'actualització de la xarxa existent sobre la creació de nova xarxa). Fins a 10 Punts
50
Estat i desenvolupament de la senyalització del territori
- Territori senyalitzat amb models obsolets que cal actualitzar (més de la meitat de la senyalització prevista és actualització). Fins a 50 punts.
- Territori no senyalitzat amb el model de l'Oficina Tècnica (més de la meitat de la senyalització prevista és nova). Fins a 25 punts.
- Territori àmpliament amb el model de l'Oficina Tècnica en bon estat. Fins a 10 punts.
50
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-091, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-091-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Compromís de nomenar un referent tècnic per part de l'ens local i de facilitar informació, documentació i espais per al desenvolupament correcte de l'actuació, en especial, la que fa referència a permisos de pas i d'altres autoritzacions necessàries.

El 90% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 4 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya; Decret 141/2017, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics; Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics i va entrar en vigor l'1 de novembre del 2012.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 18/06/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Turisme

Tel. 934 022 970
ot.turisme@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20248