Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Conservació del patrimoni natural

Redacció de projectes de millora del patrimoni natural

Elaboració de projectes executius per a actuacions incloses en els àmbits següents: conservació, restauració i/o millora del patrimoni natural (hàbitats i espècies prioritàries, tàxons d'interès de conservació i processos ecològics) i ordenació de l'ús públic associat. Les actuacions previstes s'han d'ubicar en sòl no urbanitzable i fora de l'àmbit d'espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o dels Espais Naturals de Protecció Especial amb òrgan gestor, i se n'han de justificar els valors naturals o els processos ecològics que s'han de protegir, millorar o restaurar. Queden excloses les actuacions forestals extensives per a la prevenció d'incendis i de manteniment de vials rodats. Aquestes actuacions s'emmarquen en l'ODS 15 de vida terrestre.

El projecte executiu conté:
- Descripció de les actuacions previstes
- Plec de condicions tècniques dels treballs
- Pressupost
- Estudi bàsic de seguretat i salut
- Plànols.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Hàbitats i espècies de fauna i flora d'interès de conservació
- Hàbitats o espècies de fauna i flora d'interès comunitari o protegides per la legislació sectorial [ Fins a 20 punts]
- Hàbitats d'interès per llur grau d'amenaça. Es valora en base a les actuacions de millora d'hàbitats qualificats en un grau màxim d'amenaça a Catalunya [ Fins a 10 punts].
30
Normativa de protecció
- Àmbit de PEIN: la zona d'actuació està inclosa dins l'àmbit del Pla Especial d'Interès Natural. Com a mínim en un 25% de la seva superfície [10 punts].
- Actuacions planificades en algun document estratègic aprovat pel municipi (BCIL, POUM, Pla Especial, Pla Director, etc) [10 punts].
20
Municipi que disposi de l'Informe dels espais lliures per a processos de planificació urbanística i sectorial redactat per la Diputació de Barcelona a partir de l'any 2013 (Informe Sitxell)
La ponderació del criteri és l'establerta en el formulari associat a la sol·licitud.
20
Autoritzacions de la propietat
Número de finques on es preveuen actuacions, i autoritzacions i/o acords de custòdia amb la propietat. Cal indicar les finques que són de propietat pública. Es valorarà de forma proporcional fins a 20 punts.
20
Població de l'ens sol·licitant
- Menys de 1.000 habitants: [10 punts].
- De 1.001 a 5.000 habitants: [8 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants: [5 punts].
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 20
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-128, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-128-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: - Les actuacions previstes s'han d'ubicar en sòl no urbanitzable i fora de l'àmbit d'espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o dels Espais Naturals de Protecció Especial amb òrgan gestor, i se n'han de justificar els valors naturals o els processos ecològics que s'han de protegir, millorar o restaurar.
- L'import de les actuacions del projecte executiu estarà comprès entre els 10.000 i els 40.000 euros, com a màxim.
- La sol·licitud ha d'incloure una descripció detallada de les actuacions proposades: objectius, proposta detallada de les actuacions i localització geogràfica.
- Un cop avaluada la puntuació de les sol·licituds, en cas d'empat, les redaccions de projectes es realitzaran per ordre de rebuda de les peticions.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 50 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 50 dies hàbils, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Territori i parcs naturals

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial

Tel. 934 022 896
ot.territorial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20247