Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses

Suport al desenvolupament d'activitats, en format taller o sessió, en matèria d'intermediació laboral amb l'objectiu de proporcionar eines i coneixements tant a les persones demandants d'ocupació com a les empreses.

Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
Adequació de l'activitat amb l'oferta del Catàleg sectorial
L'ens ha d'estar adherit al vigent Protocol general de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC) i/o al vigent Protocol general de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (Xarxa OTL) a excepció dels municipis de menys de 5.000 habitants
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-085, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-085-20.pdf
Altres condicions: L'import màxim anual per ens local és de 6.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
En cas d'actuacions d'àmbit supramunicipal, el percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació serà del 10%. A aquest efecte es requerirà una participació efectiva en l'activitat de persones d'altres municipis. En cas de no complir-se aquesta condició, s'atorgarà l'ajut amb un % de cofinançament corresponent a una activitat municipal. Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 2. A excepció de: Només es considera elegible la despesa corresponent a la contractació de la persona experta o empresa consultora que imparteix el taller o sessió.

Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-029, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf
Altres condicions d'execució i justificació: - Mínim de 7 persones participants en l'activitat. En cas que l'activitat es realitzi sense arribar a aquest mínim, es reduirà en proporció al nombre de persones que hagin realitzat el curs.
- Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses

Garantir que un mínim del 90% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20245