Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Recerca historicoarqueològica

L'objectiu és la realització i proveïment als ajuntaments dels següents treballs necessaris per a la recerca historicoarqueològica:
- Estudis històrics que impliquen la definició i valoració dels elements del patrimoni per a la seva conservació i protecció posterior
- Projectes arqueològics i redacció de la documentació necessària per dur a terme intervencions arqueològiques
- Direcció d'excavacions arqueològiques i supervisió tècnica especialitzada.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Es prioritzaran les sol·licituds dels municipis de menys de 50.000 habitants 50
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 20
Existència d'una intervenció prèvia
- Existència d'una única intervenció: [15 punts].
- Existència de més d'una intervenció: [10 punts].
15
Grau de vinculació de la demanda a altres accions o a la seva transversalitat 15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-144, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-144-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret 78/2002, de 5 de març, de protecció de patrimoni arqueològic i paleontològic; Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 18/06/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni Arquitectònic Local

Tel. 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20243