Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Protecció del patrimoni arquitectònic

Inclou la redacció del catàleg i del pla especial del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental, tant del sòl urbà com del sòl no urbanitzable. Són documents per a la gestió urbanística i la protecció dels elements del patrimoni immoble amb valor historicoarquitectònic des dels plans d'ordenació urbanística municipal (POUM).


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Valoració per nombre d'habitants
- De 0 a 20.000 habitants: [50 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants: [40 punts].
50
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 25
No disposar de cap element urbanístic de protecció del patrimoni o d'un de més de 15 anys d'antiguitat des de la data de la seva aprovació
- No disposar de cap element: [25 punts].
- Que tingui una antiguitat de més de 20 anys: [20 punts].
- Que tingui una antiguitat de més de 15 anys: [15 punts].
25
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 70
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-143, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-143-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 18/06/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Patrimoni Arquitectònic Local

Tel. 934 022 171
s.patrimonial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20241