Fitxa del recurs

Àrea Innov., Gov. Locals i Cohesió Ter.
Administració digital

Promoció del canal electrònic en la relació amb les entitats i les empreses

Suport a activitats que tenen per objectiu impulsar l'ús del canal digital entre els col·lectius obligats a la relació telemàtica amb l'administració (entitats sense personalitat jurídica, empreses i col·lectius professionals d'obligada col·legiació)

Els tallers han de perseguir un dels següents objectius:
1. Promoure l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica entre els col·lectius obligats.
2. Ajudar a la petita i mitjana empresa a licitar i facturar de forma electrònica
3. Donar a conèixer el funcionament de la Finestreta Única Empresarial
4. Ajudar a les entitats locals en la tramitació i justificació de subvencions
5. Ajudar a les gestories en la seva relació amb l'administració
6. Ajudar a col·lectius professionals o socials concrets en la seva relació amb l'administració
7. Donar a conèixer de forma pràctica el dret d'accés a la informació pública

Els consells comarcals han de concentrar en les seves sol·licituds la demanda d'activitats que es realitzaran en els municipis de menys de 5.000 habitants de la seva demarcació.

Els tallers han de ser pràctics i han d'assegurar que, en finalitzar, els assistents disposen dels coneixements i capacitat tècnica per poder tramitar de forma telemàtica.

Tots els tallers han d'incorporar un apartat dedicat a treballar amb els assistents els sistemes d'identificació i signatura al seu abast (certificat de representat legal, idCAT, o en tot cas, l'idCAT Mòbil)

Si l'ens sol·licitant de l'ajut disposa del servei REPRESENTA proveït pel Consorci AOC, els tallers han d'incorporar un apartat dedicat a informar als assistents sobre com utilitzar aquest servei.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 5.001 i 20.000 habitants, consells comarcals

Requisits de concessió:
Objectius del taller d'acord amb els objectius en aquest recurs
Màxim d'activitats d'acord amb les condicions de sol·licitud
Compliment del nombre mínim d'assistents (10 assistents)
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-172, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-172-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: - Municipis de més de 5.000 habitants, una sol·licitud.
- Els consells comarcals poden sol·licitar tantes activitats com número resulti d'aplicar la fórmula: número ajuntaments <5.001 de la comarca/5, arrodonit a la unitat superior.
Altres condicions: - El consell comarcal ha de facilitar la realització d'activitats territorialment distribuïdes a tots els municipis de la seva demarcació.
- Tots els ens locals participants d'una activitat comarcal hauran de fer accions de comunicació en el seu territori.
- El nombre mínim d'assistents per a que l'activitat pugui ser subvencionada serà de10.
- Els tallers poden tenir una durada màxim de 6 hores.
- L'import màxim subvencionable per activitat serà de 100 euros per hora de taller.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 600 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-006-20.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2020 a 31/12/2020
Justificació voluntària fins 15/11/2020 i final 02/01/2021 a 31/03/2021
Altres condicions d'execució i justificació: - Al final de cada activitat l'ens beneficiari enviarà als assistents un formulari electrònic proveït per Diputació que té per objectiu la valoració del taller.
- Els ens beneficiaris de la subvenció estan obligats a difondre que l'activitat ha estat subvencionada per la Diputació de Barcelona.
- L'ens beneficiari està obligat a comunicar formalment al Gabinet d'Innovació Digital qualsevol alteració en les dates de realització de l'activitat, així com en cas de desistiment o renúncia, si escau, a través del PMT.
- L'ens beneficiari local ha de vetllar perquè en tota la documentació que s'utilitzi i es lliuri als participants hi aparegui el logotip de la Diputació de Barcelona.
- La documentació lliurada als participants s'ha d'ajustar a la llicència Creative commons de Reconeixement-No comercial (CC BY-NC). Una còpia de d'aquesta documentació en format editable serà aportada en el moment de la justificació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la simplicitat administrativa del tràmit de sol·licitud siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Fins a 20.000 habitants
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 30/09/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Administració local

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital

Tel. 934 049 044
gb.innovaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20239