Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Canvi climàtic i sostenibilitat

Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables

L'objectiu és reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), millorar l'eficiència energètica i augmentar l'estalvi econòmic.
Inclou la redacció dels estudis inclosos en les línies següents alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 7, 11 i 13:

A- Actualització d'inventari i estudi d'eficiència energètica de l'enllumenat públic
B- Projectes executius de calderes o xarxes de calor de biomassa
C- Projectes executius de plantes fotovoltaiques per autoconsum en edificis públics locals
D- Redacció d'estudis per la millora de la qualitat del cel nocturn (recursos propis)
E- Redacció d'estudis per la millora de l'eficiència i l'estalvi energètic dels equipaments públics locals (recursos propis)

Les línies A, B i C es preveu predominantment la externalització de la redacció dels estudis i excepcionalment donar resposta amb recursos propis
Les línies D i E es preveu predominantment donar resposta amb recursos propis i excepcionalment la externalització de la redacció dels estudis necessaris


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Potencial d'impacte o estalvi de l'actuació
40
Població
- menys de 2.500 habitants [30 punts].
- de 2.501 a 5.000 habitants [25 punts].
- de 5.001 a 10.000 habitants [20 punts].
- de 10.001 a 20.000 habitants [10 punts].
En el cas d'ens supramunicipals, la mida a efectes de la puntuació és la mitjana de població dels municipis on es realitzi l'actuació.
30
Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte d'Alcaldes, etc.)
- Pacte dels alcaldes [10 punts].
- Xarxa de ciutats i pobles [10 punts].
- Si es tracta ens supramunicipal [20 punts].
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-009, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-009-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dos per ens local però de linies diferents.
Altres condicions: Per a cadascuna de les línies de suport caldrà aportar, com a requisit per a la concessió de l'ajut, una fitxa específica amb la informació bàsica de l'equipament objecte del suport

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts, però mai menys de 6.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat; Llei 4/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Medi ambient

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20238