Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Convivència, diversitat i drets civils

Promoció de la igualtat de tracte i la no discriminació

Acompanyament als ens locals en l'anàlisi, organització i creació de plans i accions específiques per a incorporar la igualtat de tracte i la no discriminació com a àmbit d'actuació de política pública.

El suport tècnic es concreta en accions de:
- Diagnòstic. Anàlisi i estudi sobre els programes i dispositius existents al municipi o territori per a treballar la diversitat, de manera específica en l'abordatge de la no discriminació i la igualtat de tracte.
- Plans d'actuació. Recolzament en el disseny de plans d'acció per a definir estratègies de treball per afrontar les discriminacions en un context de diversitat.
- Espais de coordinació. Suport a la creació d'estructures transversals per a la coordinació tècnica entre àrees municipals i la xarxa d'entitats del territori.
- Recursos. Suport a l'elaboració de recursos didàctics i de sensibilització, tals com: protocols, guies, materials de difusió, etc.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'actuació 40
Grau de qualitat tècnica del projecte 30
Transversalitat i treball en xarxa 30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-047, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-047-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • - Constitució espanyola (art. 9n in 14)
  - Directiva 2003/43/CE, d'aplicació del principi d'igualtat de tracte per a les persones amb independència del seu origen.
  - Directiva 2000/78/CE, d'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en el treball.
  - Llei 62/2003 de 30 de desembre de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (art. 27-28, 29-33, 34-43) aporta mesures concretes per a la igualtat de tracte i reconeixement de la discriminació per qüestions de gènere, origen social o ètnic, religió o creences, discapacitat, edat i orientació sexual.
  - Estatut d'Autonomia, LO 6/2006 (art.40)
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana

Tel. 934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20235