Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Convivència, diversitat i drets civils

Promoció de la convivència als espais públics o les comunitats de veïns i veïnes

Acompanyament i suport tècnic en el disseny, implementació i desenvolupament d'actuacions que tenen per objecte afavorir la promoció de la convivència als espais públics o a les comunitats de veïns, amb una perspectiva col·laborativa, transversal i interseccional.

S'entenen els espais públics i les comunitats de veïns i veïnes com a espais de convivència, de trobada i d'interacció, on es fan paleses les diversitats de les persones i els conflictes esdevenen elements inherents a la interacció i, alhora, s'obre una oportunitat per treballar la convivència als barris i ciutats.

Les actuacions de suport es concreten en:
- La realització de diagnosis i estudis per conèixer la situació de la convivència als espais públics o comunitats de veïns i veïnes d'un barri o municipi.
- El disseny i redacció de programes, serveis o actuacions específiques per promoure la convivència.
- El disseny i acompanyament en la creació d'espais i processos de reflexió i decisió, així com espais de treball cooperatiu entorn a la convivència (per ex. Entre equip polític i tècnic, o amb la ciutadania a través de taules, xarxes o altres.)
- L'acompanyament en actuacions específiques que promoguin la convivència.
- El disseny i realització d'espais o productes que ofereixin eines, coneixements i habilitats tant a treballadors/res dels ens locals com a la ciutadania per a promoure la convivència.
- El disseny i acompanyament en estratègies de millora de la comunicació, difusió i sensibilització d'actuacions per promoure la convivència.

L'ens ha d'escollir una de les dues opcions següents:
- Actuacions per a la promoció de la convivència als espais públics
- Actuacions per a la promoció de la convivència a les comunitats de veïns i veïnes.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'actuació 40
Grau de qualitat tècnica del projecte 30
Transversalitat i treball en xarxa 30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-046, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-046-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local.
Altres condicions: Escollir una de les dues opcions:
- Actuacions per a la promoció de la convivència als espais públics
- Actuacions per a la promoció de la convivència a les comunitats de veïns i veïnes.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 5 mesos des de la recepció de la sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 5 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • - Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
  - Estatut d'Autonomia de Catalunya, 2006
  - Carta europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, 18 maig 2002
  - Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
  - Ordenances municipals aplicables
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana

Tel. 934 022 713
s.politiquesacpc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20234