Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Projectes singulars de suport al teixit productiu

Suport econòmic a projectes de dinamització del teixit productiu de caràcter puntual o cíclic que, preferentment, abordin els següents àmbits:

- La consolidació d'empreses de recent creació.
- La segmentació per col·lectius o sectors.
- La innovació empresarial i/o la transformació digital de les empreses.

L'objectiu és el finançament de projectes en àmbits clau per la competitivitat de les empreses i que per la seva naturalesa no tenen caràcter de servei estable sinó que tenen període d'execució concret en el temps, el qual pot repetir-se cíclicament cada any.

Els projectes hauran d'adreçar-se directament a emprenedors o empreses o indirectament per mitjà de la promoció d'un entorn favorable a l'activitat empresarial.

El període d'execució del recurs és pluriennal, des de l'01.01.2020 al 31.12.2021, amb una convocatòria de sol·licitud cada any.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri per obtenir finançament
Es valora:
i. Idoneïtat del projecte. Abast del problema, necessitat o oportunitat que el justifica i coherència amb objectius. Màxim [16 punts].
ii. Coherència interna. De les activitats per aconseguir els objectius, entre dimensió i conceptes del pressupost amb les activitats. Màxim [20 punts].
iii. Impacte del projecte. Capacitat d'actuar de forma directa amb empreses o emprenedors, d'incidir/neutralitzar el problema o necessitat o d'aprofitar l'oportunitat, d'aportar innovació en qualsevol vessant i grau de transferibilitat. Màxim [32 punts].
iv. Capacitats de l'ens, tècnica i organitzativa suficient per fer el projecte amb èxit i seguiment i avaluació. Màxim [12 punts].
Factors correctors:
v. Encaix i risc del projecte. Encaix parcial al Servei de Teixit Productiu, màxim [-16,00 punts]. Que sigui d'un dels àmbits preferents, màxim [8 punts]. Valoració del risc d'incompliment, màxim [-16 punts].
Vi. Nivell de coordinació territorial. Màxim [8 punts].
80
Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències)
Actuacions:
i. Municipals o supramunicipals no coherents: [0 punts].
ii. Amb almenys 2 municipis: [3,34 punts].
iii. Amb almenys 3 municipis: [5 punts].
iv. Amb 5 municipis o quan, aplegant menys municipis, se superi en un 25% respecte al municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població, persones aturades, potencials emprenedores): [6,67 punts].
v. Amb 6 municipis o més o quan, aplegant menys ens locals, se superi en un 50% respecte al municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població, persones aturades, potencials emprenedores). D'àmbit comarcal que se sobreposin amb altres amb el mateix objecte de municipis del seu territori. Actuacions de consorcis i mancomunitats que tinguin com a objecte el desenvolupament econòmic local: [8,34 punts].
Vi. D'Agències de desenvolupament econòmic reconegudes per la GSPEiO. D'àmbit comarcal que no se sobreposin amb actuacions d'igual objecte en el territori en qüestió: [10 punts].
10
Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)
i. Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INE, amb una puntuació màxima de [2,00 punts].
ii. Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,50 punts].
iii. Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,50 punts].
iv. Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima de [4,50 punts].
v. Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima del [2,50 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-083, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-083-20.pdf

Per a actuacions que impliquin l'execució conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar una carta d'adhesió per a cada ens.
www.diba.cat/documents/36150622/287339143/CARTA_ADHESIO.pdf
www.diba.cat/documents/36150622/287339143/INFORMACIO_EXECUCIO_CONJUNTA.pdf

Per actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.

Més informació a: www.diba.cat/web/economieslocals/cataleg-de-serveis-2020
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens local.
Altres condicions: - No són subvencionables actuacions de comerç, turisme, industria o de l'àmbit de Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i de qualitat.
- Import màxim d'ajut: 50.000 euros en cas de sol·licituds municipals, i 85.000 euros en cas de sol·licituds supramunicipals.
- El cost mínim previst de l'actuació ha de ser de 30.000 euros.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: S'habilita un període des de l'endemà de la publicació en el BOP del dictamen de resolució provisional fins el 19 de juny de 2020 per tal que els ens presentin l'acceptació expressa de l'ajut, que pot ser per la totalitat o parcial, i, si escau, sol·licitin el pagament avançat, mitjançant el formulari C3-003-20.
Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/284205191/C3-003-20.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-20. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-001-20.pdf
- C4-002-20. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-002-20.pdf
- C4-003-20. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-003-20.pdf
- C4-004-20. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-004-20.pdf
- C4-005-20. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/284205191/C4-005-20.pdf

Dades tècniques C4-029, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469182/C4-029-20.pdf
Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Període d'execució i justificació: Execució pluriennal: 01/01/2020 a 31/12/2021
Primera justificació voluntària fins 15/11/2020
Segona justificació voluntària 02/01/2021 a 15/11/2021
Justificació final 02/01/2022 a 31/03/2022
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Verificar o requerir l'esmena del 95% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 20 dies naturals, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20232