Fitxa del recurs

Àrea Cohesió Soc., Ciutadania i Benestar
Persones grans, amb dependència i amb discapacitats, i famílies cuidadores

Projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment actiu, la diversitat funcional i la salut mental

L'objectiu general d'aquest suport tècnic és el d'acompanyar als ens locals en la millora de l'organització dels serveis, equipaments i professionals en algún d'aquests tres àmbits: envelliment actiu, diversitat funcional o salut mental.
En l'àmbit de l'envelliment actiu, els projectes s'adrecen a donar eines per a què els ens locals puguin fer front a l'envelliment sostingut de la població. A partir de la identificació de les necessitats presents i futures de les persones grans, caldrà adaptar o promoure els serveis i recursos necessaris per a facilitar l'envelliment actiu garantint el benestar físic, mental i social de les persones.
En l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental, destinat a àrees bàsiques de serveis socials, els projectes s'adrecen a promoure la plena participació, inclusió i accesibilitat de totes les persones en els diferents àmbits socials. El nucli de la intervenció se centra en l'entorn i en els factors socials, tot i que també són clau els factors subjectius.

El suport tècnic contempla les actuacions següents:
- En l'àmbit de l'envelliment actiu:
. Diagnosi en l'àmbit de l'envelliment actiu.
. Pla local d'envelliment actiu.
- En l'àmbit de la diversitat funcional
. Diagnosi en l'àmbit de la diversitat funcional.
. Pla local d'actuació en l'àmbit de la diversitat funcional.
- En l'àmbit de la salut mental
. Diagnosi en l'àmbit de la salut mental.
. Pla local d'actuació en l'àmbit de la salut mental.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació tècnica de la sol·licitud
- 40 punts: els objectius, les activitats i els resultats esperats són coherents i s'ajusten plenament a les característiques del recurs ofert.
- 20 punts: els objectius, les activitats i els resultats esperats estan definits amb algunes deficiències i/o s'ajusten parcialment a les característiques del recurs ofert.
-10 punts: els objectius, les activitats i els resultats esperats són poc coherents en relació amb les característiques del recurs ofert.
- 0 punts: els objectius, les activitats i els resultats esperats no són coherents i/o no s'ajusten a les característiques del recurs ofert.
40
Grau de consolidació del treball en xarxa
-30 punts: existeixen estructures estables de coordinació i treball en xarxa, tant a nivell intern com extern a l'ens local, amb antecedents i experiència en el desenvolupament de projectes transversals.
-15 punts: s'identifiquen els agents implicats en el desenvolupament del projecte però no existeixen estructures creades ni antecedents de treball en xarxa.
- 0 punts: No s'identifiquen els agents implicats en el projecte.
30
Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació
Hores totals de dedicació al projecte:
- 40 hores o més: [30 punts].
- Entre 25 i 39 hores: [15 punts].
- Entre 15 i 24 hores: [10 punts].
- Menys de 15 hores: [0 punts].
30
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-032, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/276469185/C1-032-20.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Cada ens només pot presentar una sol·licitud d'entre els recursos tècnics del Servei de Suport de Programes Socials. Els recursos d'espais de millora: Plans de drogues, Ciutats amigues i Guia maltractaments no comptabilitzen en aquest màxim.
Altres condicions: - Només poden sol.licitar projectes en l'àmbit de salut mental les àrees bàsiques de serveis socials.
- Per sol.licitar un Pla d'actuació local cal haver realitzat prèviament una Diagnosi, actualitzada com a màxim 2 anys abans, i s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud en cas de no haver-la realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

El 100% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de sol·licitud.

En el cas d'incomplir el termini fixat de 3 mesos, la unitat responsable s'ha de posar en contacte amb l'ens local en 3 dies hàbils, o menys, per disculpar-se i donar les explicacions pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis social; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2020
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitudPeríode de sol·licitud
10/01/2020 a 13/02/2020
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Matèria:
Benestar i ciutadania

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social

Unitat prestadora:
Servei Suport de Programes Socials

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
20230